Juhendid e-õppe kasutamiseks

Soovitusi hindamise kohandamiseks kaugõppe olukorras

Vaatamata eriolukorrale on oluline mõista, kui hästi üliõpilased õppisid ning omandasid kokkulepitud õpiväljundid. Kuna paljudes õppeainetes on õppe sisus, mahus ja vormis toimunud muutused, võib osutuda vajalikuks teha muutusi ka aine hindamises. Kui tekib vajadus hindamises muutusi teha, siis tuleb need võimalikult kiiresti kooskõlastada üliõpilastega. Samuti tuleb muutused kajastada ÕISis. Kui kontrollivorm muutub hindelisest arvestuslikuks, siis tuleb selle muutmiseks teha programmijuhiga kooskõlastatud ettepanek ja muutuse viib ÕISi õppeosakond.

ÜLDISED SOOVITUSED

 1. Vaadake üle semestri alguses tehtud plaanid

  1. Kui õppeaine on oma sisult ja vormilt vaatamata eriolukorrale üsna samasugune kui enne (täielikult e-õpe või suures mahus e-toega õpe), siis saab hinnata varem kavandatud viisil.
  2. Hindamisülesanded võivad sobida kavandatud kujul ning muutusi pole vaja teha (nt essee, projekti koostamine, elektrooniline test).
  3. Kui samal kujul hindamine ei sobi, mõelge läbi, kas piisab vormilistest ümberkorraldusest (paberil eksam ülikooli e-keskkonda) või on vaja ka sisulisi muudatusi (näiteks probleemipüstituse või küsimuste tüübi muutmine).
  4. Vaadake üle kokkuvõtva hindamise ja vaheulesannete tasakaal. Üliõpilaste õppimise toetamiseks võib olla mõistlik hajutada ülesandeid. Looge selge süsteem, kuidas vaheülesanded punkte annavad, ning kooskõlastage see üliõpilastega.
  5. Pidage silmas, et hindamine ei kuhjuks vaid semestri lõppu. Kui muudate hindamiste viisi ja aega, siis on oluline läbi rääkida programmijuhiga, kes saab tagada, et eri ainete hindamiste ajakava oleks mõistlik.
 2. Kui on vaja teha muudatusi…

  1. Suuremate muudatuste tegemisel lähtuge esmalt õpiväljunditest. Mis on kõige olulisem, mida üliõpilane peab omandama (teadmised, oskused, hoiakud)? Mõelge läbi tegevused ja ülesanded, mis näitaksid õpiväljundite omandamist.
  2. Kui olete varem kavandatud õppemahtu vähendanud, siis vaadake üle, mis on see osa, mida kindlasti oleks vaja kontrollida ja millise ülesande kaudu saab seda kõige paremini kontrollida.
  3. Klassikalise kontrolltöö asemel võib distantsõppes kasutada teisi hindamisviise, näiteks juhtumite analüüs ja probleemülesanded (sh põhjendused, viited õppematerjalidele); õppevahendi või lühiloengu (nt 3 min) loomine konkreetsel teemal; essee või lühikirjutis; teadusartikli või uurimisraporti kriitiline analüüs; üliõpilaste poolt materjalide kohta küsimuste koostamine; rühmatööd/-projektid (koos tegevusaruandega).
 3. Kuidas planeerida kontrolltöö tegemiseks või eksamile kuluvat aega veebikeskkonnas?

  1. Eksami tegemine ülikooli veebikeskkonnas võib üliõpilastelt võtta rohkem aega (nt tehnilise keskkonnaga kohanemine võtab aega, ekraanilt lugemine ja seetõttu ka nt ülesande lugemine veebis võtab rohkem aega.
  2. Eksami aja planeerimiseks on kõige parem see ise läbi teha. Õppejõul endal katsetades kulunud aeg tuleks nt koefitsiendiga 1,5 läbi korrutada.
  3. Eksamile ajalise piirangu seadmisel arvesta, et faktiteadmiste taasesitamine võtab vähem aega; arutlused, analüüsid, juhtumite lahendamised võtavad rohkem aega.
  4. Vastamiseks kuluvat aega saab reguleerida, kui anda avatud vastuste puhul soovitus vastuse mahu osas (ligikaudne sõnade arv).
  5. Enne olulist eksamit võiks olla kasvõi paarist küsimusest koosnev samade tehniliste tingimuste ja nõudmistega proovieksam. Siis saavad kõik veenduda, et süsteemid toimivad.
 4. Kaugõppe puhul tõenäoliselt suureneb õppejõududel tagasiside andmise koormus. Kuidas anda tagasisidet otstarbekalt?

  1. Moodle´is ülesande või õpikoja vahendi abil kontrolltööde tegemisel saab kasutada hindemaatriksit või juhendit (vt juhend, küsimus 3). Looge hindamiseks hindamiskriteeriumid, mis oleksid lihtsad ja selged (skaalaga). Andke tagasisidet hääleliselt (heli- või videosalvestus). Nt Moodle’i foorumis, ülesande tagasisides jm, kus tagasiside andmiseks kasutatakse Moodle’i tekstiredaktorit, saab kuni kahe minuti pikkust tagasisidet salvestada audio või videona ning esitada õppijatele. Samuti on võimalus kasutada tagasiside andmisel Panoptoga salvestamist. Nii saab salvestada töö kommenteerimist ja hindamist.
  2. Püstitage ulesanne selliselt, et tagasisidet saaks anda kaasüliõpilane (nt etteantud hindamismaatriksi järgi). Paluge üliõpilastel tagasisidet andes oma mõttekäike ja hinnanguid põhjendada. See annab võimaluse hinnata ka hinnangut andva üliõpilase teadmisi.
  3. Andke avatud vastuste puhul soovitus vastuse mahu osas (sõnade arv), nii ennetate väga pikkade vastuste laekumist. Sõnade loendaja saab sisse lülitada Moodle’i foorumis, piirangu saab määrata ülesandes.
  4. Kui on suur kursus ja te annate koondtagasisidet, siis on oht, et üliõpilane ei oska seda enda tööga seostada. Andke üliõpilastele üldise tagasiside juurde juhis, et igaüks peab sellest leidma enda töö kohta käivad kommentaarid.
 5. Kuidas kaugõppes tagada, et õppija ei kasutaks kontrolltööd tehes kõrvalist abi?

  1. Õppejõuna me seda lihtsalt tagada ei saagi, me saame usaldada üliõpilast ja koostada ülesandeid nii, et kõrvalise abi kasutamisel ei ole mõtet. Hästi koostatud hindamisulesanne on hea õppimisvõimalus. Vt tehnilisi võimalusi ja reegleid üliõpilaste tuvastamiseks punktis 6. Faktide kontrollimise asemel küsige arusaamist ja teadmiste rakendamist. Paluge üliõpilasel vastuseid ja mõttekäike selgitada (need võib paluda ka (hääl)salvestada ja esitada Moodle’is nt foorumisse ja ülesande vahendi abil).
  2. Kasutage hindamiseks avatud materjalidega kontrolltööd – sõnastage sügavamat mõtlemist vajavad küsimused (nt võrdle midagi, selgita fenomeni põhjuseid).
  3. Seadke vastamiseks ajaline piirang.
  4. Tekitage suurem testi küsimustepank või sama ülesande kohta erinevate algandmetega versioone ning andke tudengitele küsimused juhuslikult.
  5. Enne eksamitööd võib üliõpilastel paluda anda nö aususe lubadus (nt Vastan küsimustele iseseisvalt kõrvalist abi kasutamata/Vastan küsimustele iseseisvalt ja kasutan ainult õppejõu lubatud materjale, vahendeid). Vaadake videojuhist aususe lubaduse lisamiseks.
 6. Kuidas kasutada tehnilisi vahendeid kontrolltööde ja eksamite soorituse kontrolliks?

  1. Kui teie eksamil on isiku ja/või tema tegevuste tuvastamine siiski väga oluline, siis saab selleks kasutada erinevaid tehnilisi lahendusi.
  2. Üheks võimaluseks eksami kontrollimiseks on videosalvestus eksami sooritamisest: ekraani pildist ja/või vastajast.
  3. Sellistel juhtudel tuleb üliõpilast informeerida (küsida tema informeeritud nõusolekut) ning juhuks, kui üliõpilane ei nõustu, pakkuda ülikooli arvutis või silmast silma eksami sooritamise võimalust.
  4. Eksami toimumise saab õppija salvestada oma arvutis näiteks järgmiste tarkvaradega:
   1. Screen-o-matic – korraga saab salvestada nii ekraanipilti kui ka enda videokaamera pilti, tasuta versiooniga kuni 15 minuti pikkused videod
   2. Open Broadcaster Software (OBS) – korraga saab salvestada nii ekraanipilti kui ka enda videokaamera pilti
   3. QuickTime Player (MacOS) – korraga saab salvestada kas ekraanipilti või enda videokaamera pilti
   4. Panopto – korraga saab salvestada nii ekraanipilti kui ka enda videokaamera pilti, salvestatakse TÜ serverisse kursuse Panopto kausta Assignments alamkausta. Salvestatud videosid näeb vaid õppija ise ja õppejõud. Vt juhend.
  5. Failid saab tudeng salvestada oma arvutis ning laadida hiljem TÜ serverisse ning teha oppejoule kättesaadavaks. Selleks saab kasutada Onedrive’i, mille kasutusõigus on igal tudengil. Salvestise saab tudeng hiljem ise kustutada. Alternatiiv on TÜ poolt pakutav Owncloud server, mis töötab sarnaselt. Täpsed juhised Onedrive ja Owncloudi kasutamiseks on Arvutiabi lehel.
  6. Õppija ja/või tema tegevuste tuvastamisel salvestatud andmeid, nt videoid, võib hoida mitte kauem kui õppeaasta lõpuni. Oluline on tagada tehniline valmisolek ja vastutav isik andmete kustutamiseks. Vajadusel saab abi arvutiabist.
  7. Eksamitööde plagiaadituvastuse kontrolliks on võimalus kasutada URKUNDi plagiaadituvastussüsteemi.
  8. Vaata ka vastuseid korduma kippuvatele küsimustele eksamite ja testide videosalvestiste teemal.
 7. Lõputööde kaitsmiste korraldus eriolukorras

  1. Lõputööde kaitsmised võivad toimuda nii kuni kümne inimese osalusel ühes ruumis kui ka virtuaalselt. Kaitsmiste korraldamisel füüsilises ruumis tuleb järgida samu meetmeid, mis puudutavad õppetöö läbiviimist peale 18.maid.
  2. Virtuaalse kaitsmiste korral tuleb isikuandmete kaitse vajadusest lähtuvalt kasutada vaid neid rakendusi, mis on kooskõlastatud infotehnoloogiaosakonnaga. Soovitatud ja keskselt toetatud videoedastuse rakendused kaitsmiste läbiviimiseks on BigBlueButton, Teams ja Zoom. Kui kaitsmissessiooni salvestatakse, siis on oluline tagada, et tekkivad salvestused on ülikooli kontrolli all olevates salvestuskohtades. Teamsis toimuvat kaitsmist salvestades tuleb veenduda, et salvestus ei ole pärast Streamsi keskkonnas kõikidele TÜ liikmetele kättesaadav.
  3. Kaitsmise salvestamiseks, salvestise edastamiseks või avalikustamiseks on vaja küsida üliõpilase kirjalikku luba. Üliõpilase nõusoleku olemasolu tõestamise kohustus on sellel küsijal ehk kes salvestist edasi töötleb (vaatab, edastab, avalikustab).
  4. Salvestist ei hoita kauem kui õppeaasta lõpuni, salvestise kustutamise eest vastutab selle tegija.
  5. Tehnilist nõu ja tuge saab arvutiabist.

SOOVITUSED HINDMISMEETODITE LÕIKES

Plaanitud eksamivorm Soovitusi, kuidas seda saaks teha?
KIRJALIK

EKSAM

(suletud materjalidega, auditooriumis; nii valik-vastustega

küsimused kui avatud küsimused)

Eriolukorras on võimalik kirjalikku eksamit teha e-vahendeid kasutades (nt Moodle’i test, ulesanne).

 1. Enne kontrolltöö algust paluge üliõpilastel teha arvutile Restart – annab suurema kindluse, et ei teki arvutiga seotud probleeme.
 2. Nii suletud kui avatud materjalidega eksami puhul seadke ajaline piirang: faktiteadmiste taasesitamine võtab vähem aega kui arutlevad, analüüsivad, probleemülesanded/-küsimused; kui võimalik, siis testi mõne “keskmise” üliõpilasega kui kaua vastamine aega võtab; ise katsetades korruta aeg läbi koefitsiendiga 1,3-1,5.
 3. Moodle’i ülesande puhul võite ülesande püstitada ka nii, et õppija peab esitama vastuse audiona või videona salvestades selle onlain teksti ülesandes tekstitoimeti nuppudest.
 4. Moodle’i ülesande korral on võimalik eksamiulesanne teha kättesaadavaks vaid kindlaks ajavahemikuks ning seadistada ulesanne nii, et õppija näeb ülesande kirjeldust alates hetkest, mil ulesanne on tööde esitamiseks avatud.
 5. Moodle’i ülesande puhul on soovitatav nõuda õppijalt Esita nupul klõpsamist.
 6. Kui kasutate testis avatud küsimust (esseetüüpi küsimus), siis soovitame seada vastusele mahupiirangu (märkige juurde soovituslik vastuse maht).Koostage rohkem testiküsimusi, mille seast valida – süsteem valib juhuslike küsimustena igale üliõpilastele erineva komplekti.
 7. Küsige võrdlemist, rakendamist, analüüsi eeldavaid küsimusi.
 8. Kui kasutate Moodle’i testi võimalust, siis on soovitatav seadistada test nii, et testi sooritamise aja möödudes esitatakse vastused automaatselt ning kui testis on palju küsimusi, siis need ei paigutu kõik ühel lehel. Kui vastaja liigub järgmisele lehele, siis vastus salvestub ning see garanteerib, et internetiühenduse katkemisel ei lähe vastused kaotsi. Küsimuste eraldi lehtedele paigutamine teeb testiküsimuste teiste õppijatega jagamise raskemaks.
 9. Testi seadetes võiks määrata, et pärast testi sooritamist (kuni kõik õppijad on testi sooritanud) näidatakse õppijale vaid punkte ja üldist tagasisidet, mis tagab selle, et küsimused ja vastused ei leviks.
 10. Kui testil on sooritamise ajapiirang nt 30 minutit, siis tehke test kättesaadavaks kindlasti pikemaks ajaks kui 30 minutit (nt 40 minutit), sest kõik vastajad ei pruugi saada alustada täpselt testi kättesaadavuse algusajal ning ei jõuaks muidu testi enne sulgemise aega esitada.
 11. Kui te kasutate testiakna avanemist Javascript turvalisusega (täisekraani hüpikaken katab kõik muud aknad ja sellel pole navigeerimisribasid, vastaja ei saa esseetüüpi küsimuse vastusekasti kleepida mujalt kopeeritud vastust ning parema hiireklõpsuga ei saa avada menüüd), siis andke õppijatele eelnevalt teada, et nad ei saa vastust vastusekasti kleepida. Esineb juhtumeid, et õppija trükib pika vastuse Wordis valmis ning hiljem avastab, et ei saa vastust testiküsimuse vastusekasti kleepida ning peab küsimuse vastamist otsast peale alustama.
 12. Lahenduskäiku nõudvate ulesannete puhul paluge lahenduskäik täita paberil ning see endale loetava pildina/fotona saata (nt Moodle’i kursusel ülesande vahendi abil või foorumis) – kombineerige kirjalikku eksamit suuliste lühiaruteludega veebikeskkonnas.

E-õppes eksami kavandamisel võib küsida abi oma valdkonna õppedisainerilt (vahendi valik, tehniline teostus) või õpetamisoskuste arendamise konsultandilt (metoodiline tugi). Moodle’i testi juhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/test

SUULINE EKSAM E-keskkonnas suulise eksami tegemine erineb omamoodi klassiruumis eksamist. Eksami selline vorm võib vähendada formaalsust (sest olete sattunud üksteise koju) ja sellega seoses ka suhtlemisstiili. Kontrolli enne, mis jääb eksami ajal kaamerast näha sinu taustal (kui saad, hägusta oma taustapilt) ja ole kindel, et eksami ajal ei teki segajaid.

 • Eelinfona andke uliopilasele ette teada: millal ja millises e-keskkonnas eksam toimub; milline on arvestatav ajakulu ja kuidas eksam välja hakkab nägema (ülevaade protseduurist).
 • Sissejuhatuseks küsige tudengilt, kuidas tal läinud on, see aitab mõlemal e-kohtumisega veidi kohaneda; anna uuesti tudengile ülevaade, kuidas eksam toimuma hakkab ja anna võimalus tudengil küsimusi küsida.
 • Kui vaja, küsi tudengi isiku tõestamiseks tema isikut tõendavat dokumenti.
 • Leppige kokku, kas/kuidas kasutate eksami sooritamisel veebikaamerat ning kas eksamisessioon salvestatakse.
 • Mõtelge läbi, kuidas esitate tudengile eksamiküsimused. Võid anda enne e-kohtumist eelülesande (analüüs, arvutus, probleemulesanne, juhtumi lahendamine, e-test), mille pinnalt toimub suuline vestlus.
 • Andke tudengile konkreetne ettevalmistusaeg küsimustele vastamiseks. Otsustage, kas ettevalmistusajal jätkate e-kontaktis püsimist või võtate uuesti ühendust peale ettevalmistusaja lõppemist.
 • Tudengi vastamise ajal tehke märkmeid tema vastuste kohta. Nii kindlustate info talletumise juhuks, kui peaks tekkima mõni ootamatu tehniline tõrge.
 • Kui eksamisessioon salvestatakse videona, siis informeerige üliõpilast, kus ja kui kaua antud salvestist hoitakse.
 • Peale eksamiküsimustele vastamist anna tudengile ka kohe tagasisidet või palu kõigepealt ülõpilasel endal oma sooritust hinnata.
RÜHMATÖÖ VÕI -PROJEKTI ESITLUS Üliõpilased saavad rühmatöid esitleda BigBlueButton vahendusel, samuti saavad nad anda vastastikku tagasisidet. Iga üliõpilase panuse hindamiseks saab rühmatöö puhul saab paluda õppijatel lisada protsessi analüüs – rühm protokollib igaühe mõtted ja panuse. Samuti saavad rühmaliikmed anda Moodle’is vastastikku punkte vastavalt igaühe panusele.

Soovitusi hindamise kohandamiseks (nii meetodid kui põhimõtted lihtsal viisil kirjas): https://www.teachology.ca/knowledgebase/how-do-i-assess-student-learning-online/