Juhendid e-õppe kasutamiseks

BBB kasutamine kaitsmiseks

NB! Kui kaitsmine on avalik ning sellel peavad saama osaleda ka külalised, kes ei ole TÜ Moodle’i kasutajad või mingi konkreetse Moodle’i kursuse kasutajad, saab lubada külalise juurdepääsu (vt juhendit https://sisu.ut.ee/juhendid/bbb) Moodle’i BBBle või kasutada Moodle’i välist BBBd aadressil https://button.ut.ee.

Moodle’i välise BBB ruumi loomine kaitsmiseks

Kaitsmise jaoks BBB ruumi loomiseks peab kaitsmiskomisjoni esimees või muu instituudi juhi poolt määratud isik sisenema oma TÜ arvutivõrgu kasutajakontoga https://button.ut.ee (paremas ülanurgas Sign in).

Seejärel tuleb klõpsata nupul + Create a Room, sisestada loodava ruumi nimi ning määrata sobivad seaded ja seejärel klõpsata Create Room. Seadete valimisel mõelge, kas te soovite, et kõik kasutajad oleksid ruumi sisenedes vaigistatud olekus (Mute users when they join), et kaitsmisel poleks segavaid helisid. Ruumi seadeid saab vajadusel hiljem muuta.

Kui tegemist on kinnise kaitsmisega ning osalema on oodatud vaid komisjoniliikmed ja kaitsja, siis on soovitatav ruumi seadeks valida Require moderator approval before joining. Siis saab soovimatute isikute osalemist mitte kinnitada. See seade võib olla kasulik ka juhtudel, kui igale kaitsjale on määratud kindel kaitsmise aeg ning muul ajal ruumis viibida ei tohi.

Külalised sisenevad kaitsmisruumi BBB ruumi veebiaadressi kaudu, mis neile edastatakse kaitsimise teates või e-postiga. Ruumi veebiaadress kopeeritakse Invite Participants lahtrist:

sisenemine

Külalised sisestavad lahtrisse oma nime (soovitatavalt ees- ja perekonnanime) ning klõpsavad Join.

nimi

NB! Külalised, kes selliselt kaitsmise ruumi sisenevad, ei ole autenditud kasutajad (nad ei logi sisse ning kirjutavad oma nime ise).

Millised ruumi seaded/võimalused on kasulikud kaitsmise jaoks?

Kui moderaator ei soovi, et vaatajad saaksid jagada oma veebikaamerat ja/või mikrofoni või et nad saaksid kirjutada avalikku vestlusse (Public chat), siis on võimalik need tegevused keelata, lülitades vastavad nupud välja. Neid seadeid saab igal ajal muuta, mis teeb võimalikuks nt vestlusaknas kirjalike küsimuste küsimise vaid selleks ettenähtud ajal.

piltscreenshot_2020-05-11_at_08.45.58.png

Moderaator saab kaitsjale anda esitleja õigused (Make presenter). Esitleja saab ise enda esitluse slaide vahetada.

pilt

Moderaator saab kõik ruumis olijad vaigistada või saab vaigistada kõik peale esitleja (presenter).

screenshot_2020-05-11_at_17.44.44.png

Moderaatoril on soovitatav kaitsja esitlusfail pdf-formaadis laadida kaitsmisruumi üles juba enne kaitsmise algust (NB! Pärast failide üleslaadimist ei tohi ruumi kinni panna (End meeting)) ning avada vastav fail siis, kui kaitsja ettekanne algab.

pilt

Video jagamine

Kui esineja peab teistele näitama videot, võiks video olla YouTubes või Vimeos. Siis saab seda näidata lingist Share an external video.

pilt

Kui video on mujal (nt enda arvutis), tuleks seda näidata ekraanijagamisena nupust Share your screen. Sel juhul peaks video heli kuulmiseks olema esineja arvutil kõlarid, mitte kõrvaklapid.

Share you screen

Kaitsmiskomisjoni omavahelise arutelu korraldamine

  1. Kaitsmiskomisjoni privaatseks aruteluks võib moderaator luua eraldatud ruumi (Users juures hammasrattal vali Create  Breakout Rooms, loo 2 ruumi, lisa komisjoniliikmed neist ühte), kust tullakse tagasi üldruumi ja tehakse tulemused teatavaks.
  2. Teise variandina võivad kaitsmiskomisjoni liikmed arutamiseks kasutada teist BBB ruumi.

Kaitsmise salvestamine

Vaata “Lõputööde kaitsmiste korraldus eriolukorras” (s.h. Lisa 1. Informeeritud nõusolek võrgukeskkonnas lõputöö kaitsmise läbiviimiseks ja kaitsmise salvestamiseks ja Lisa 2. Reeglid võrgukeskkonnas lõputöö kaitsmise korral)

Kaitsmisi I ja II õppeastmes üldjuhul ei salvestata. Kaitsmise algul tuleb osalejaid teavitada, et kõrvaline salvestamine ei ole lubatud.

Kui kaitsmiskomisjon soovib kaitsmist salvestada, siis vastutab salvestamise ja salvestise hilisema töötlemise eest kaitsmiskomisjoni esimees või muu instituudi juhi poolt määratud isik.

Kaitsmiste salvestamiseks tuleb kaitsjatelt küsida informeeritud nõusolekut.

Kui te salvestate kaitsmise BBB-ga, siis veenduge, et salvestusele pole juurdepääsu nendel isikutel, kellel ei pea juurdepääsu olema ning semestri lõpus ärge unustage salvestust kustutada (juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti).

Salvestuste kustutamine

Salvestusi saab kustutada kolme täpiga nupust valides Delete.

pilt