Juhendid e-õppe kasutamiseks

Vastuste arvu piiramine

LimeSurveys on võimalik:

  • piirata kvootidega kusitlusele kogutavate vastuste arvu mingi omaduse alusel (nt sugu, rass, vanusevahemik vms) või vastuste koguarvu alusel;
  • seadistada küsimuse sees ühe või mitme vastusevariandi valimise piirarv ja kuvada hetkeseisu vastusevariandi juures (nt üritustele või töötubadesse registreerumine jm)

Küsitluse vastuste piirarvu ehk kvoodi seadistamine

Kvoote kasutatakse aktiivses kusitluses vastuste piirarvu seadistamiseks. Kvoodipiirang on seotud mingi konkreetse konkreetsele küsimusele antud vastuste arvuga. Näiteks, kui soovite, et küsimustikule vastaks 50 meest ja 50 naist, siis saab kvooti rakendada küsimusele vastaja soo kohta, kus valikvastustele “olen mees” ja “olen naine” määratakse kummalegi vastuste kvoodiks 50. Teine näide: kui on vaja, et kusitlusele vastajad oleksid vanusevahemikus 20-25 aastat, siis saab küsimuse algusesse lisada küsimuse vastaja vanuse kohta, kus vanusevahemikule “20-25 aastane” jätta kvoot seadistamata, kuid kõigi ülejäänud vanusevahemikele seadistada kvoodiks 0. Sel juhul pääsevad järgmiste küsimuste juurde need, kes on märkinud õige vanusevahemiku.

NB! Kvootidega kusitluste puhul on vajalik, et küsimustik paikneksid eraldi lehtedel küsimuste või küsimuste gruppide kaupa, sest kvoodi kontrollimine toimub alles peale küsimustiku  järgmisele leheküljele liikumist. Kvoodiga küsimused on soovitav panna esimesele lehele, et vastaja saaks kiiresti teada, kui ta kusitlusel osalejaks ei sobi või kui vastajate limiit on täitunud.  Kvoodi kontrollimise küsimus tuleks määrata kohustuslikuks küsimuseks.

Kvoodi lisamine

1. Klõpsake küsimustiku menüüs nupule “Kvoodid”:

Kvoodid menüüs

2. Vajutage põhiaknas nupule “Lisa uus kvoot”

3. Täitke iga lisatava kvoodi kohta andmed: kvoodi nimi, piirarv, kvoodi toiming ja kvoodi täitumisel kuvatav sõnum vastajale. Salvestage.

Kvoodi lisamine ja seadistamine

4. Vajutage kvoodi juures nupule “Lisa vastus” ning valige loetelust olemasolev küsimus ning vastus, mida see kvoot kontrollib. Kui soovite erinevatele vastusevariantidele seadistada kvoote, siis peate looma kvoodid igale vastusevariandile eraldi, näiteks kvoot nimega “Mees” kontrollib soo küsimuse vastusevariandi “Mees” piirarvu ja kvoot nimega “Naine” :

Küsimustiku kvoodid

NB! Kvoodisüsteemi saab hetkel rakendada ainult järgmist tüüpi küsimustele: sugu, maatriks (5-ne või 10-ne üksikvalik), keelevahetus, Jah/Ei, valikvastused (raadionupp ja rippmenüü), valikvastused koos kommenteerimise võimalusega, mitu valikut ja valem.

5. Lisatud kvoodid hakkavad kehtima kohe, kui küsimustik on aktiveeritud. Kvoote saab vajadusel jooksvalt muuta, kui küsimustiku kvootide nimekirjas vajutada tegevuste tulbas nupule “Muuda”:

Kvoodi muutmine

Küsitluste vastuste summaarse arvu kvoot

Kui soovite tervele küsimustikule lisada vastuste arvu summaarset kvooti, siis lisage küsimustiku algusesse eraldi küsimuse rühm ühe küsimusega (nt: kusitlusele vastamise nõustumine: Olen nõus/Ei ole nõus) ning seadistage kvoodid lähtuvalt vastusest (nt Olen nõus – kvoot 100 ja Ei ole nõus – kvoot 0).

Rohkem infot kvootide kohta: https://manual.limesurvey.org/Survey_quotas

Vastusevariantide valiku piirarvu seadistamine maatriks-tüüpi küsimustel

Maatriks-tüüpi küsimuste puhul saab alamküsimuste vastusevariantidele seadistada piirarvu. Seda võimalust saab kasutada näiteks üritustele registreerumise puhul.

1. Lisage küsimustikku maatriks-tüüpi küsimus.

Maatriks-tüüpi küsimuse lisamine

2. Lisage sobiv arv alamküsimusi ürituste nimetuste, kuupäevade jm infoga.

Alamküsimuste lisamine

3. Lisage maatriksküsimuse vastusevariandid koos koodidega:

Vastusevariantide lisamine

4. Seadistage iga alamküsimuse puhul nähtavuse piirarv, kasutades järgmist funktsiooni:

10 - statCountIf(Q01_SQ001.sgqa,'jah')

kus: 

  • 10 tähistab vastuse piirarvu, st antud alamküsimuse vastust saab valida kuni 10 korda;
  • statCountIf on funktsioon, mis kontrollib maatriksküsimuse alamküsimusele antud vastuste arvu;
  • Q01_SQ001 tähistab konkreetse küsimuse ja selle alamküsimuse koode: küsimuse Q01 alamküsimus SQ001;
  • sgqa on küsimuse vastuse identifikaator;
  • ’jah’ on küsimuse vastuse kood (seda saab muuta, see võib olla number, täht või nende kombinatsioon).
NB! Teiste alamküsimuste nähtavuse tingimuse lahtrid on enne küsimuse salvestamist lukus. Salvestage küsimus ning seejärel saate nähtavuse tingimust muuta ka teistel alamküsimustel.

Alamküsimuse piirarvu seadistamine

5. Kui soovite, et kasutajale kuvataks alamküsimuste juures piirarvude hetkeväärtused, siis lisage alamküsimuse teksti juurde nähtavuse tingimuse funktsioon loogeliste sulgudega:

{10 - statCountIf(Q01_SQ001.sgqa,'jah')}

Nähtavuse tingimuse funktsioon alamküsimuse tekstis

 

Vastuste piirarvuga maatriksküsimus näeb kusitluse eelvaates välja selline:

Piirarvuga küsimuse eelvaade