Juhendid e-õppe kasutamiseks

Rühmatöö e-kursusel

Rühmatöö planeerimine ja ettevalmistamine

Rühmatöö nõuab põhjalikku ettevalmistust. Ette tuleb valmistada ning õppijatele enne töö alustamist kättesaadavaks teha:

 • juhised rühmadesse jaotumiseks
 • rühmatöö vahedi(te) kasutamise juhised
 • sisulised juhised (ülesande kirjeldus, aruteluteema, projekti kirjeldus, probleemi kirjeldus)
 • rühmatöö esitamise juhised
 • hindamise kriteeriumid ja osalemise nõuded

Rühmadesse jagamine võib toimuda mitmel moel. Üldiselt peetakse optimaalseks rühma suuruseks 3-5 inimest. Võimaluse korral võiks lasta õppijatel ise rühma valida: kas teiste rühmaliikmete järgi, ülesande järgi (kui rühmiti on erinevad ülesanded). Loomulikult võib ka õppejõud õppijad rühmadesse jagada.

Eelnevalt tuleb ka läbi mõelda rühmatöö korraldus:

 • iga rühmaliige teeb töö eraldi, ja seejärel pannakse kõigi rühmaliikmete tööd kokku ning esitatakse ühiselt
 • terve rühm toimetab ühiselt sama faili
 • õppijatele võib jagada (või jagavad nad ise) erinevad rollid – erinevad ülesanded (näiteks üks modereerib, teine otsib materjale, kolmas kirjutab jne)

Rühmaliikmete aktiivsuse ning loomingu mugavaks hindamiseks võib lasta õppijate nimed lõikude juurde kirjutada või töö lõpus paluda neil endil üksteise osalust analüüsida ja hinnata.

Näited rühmatöö korraldamiseks:  

 • Kasutatakse rühma privaatset foorumit, kuhu rühma liikmed postitavad oma mõtteid probleemi kohta. Keegi rühma liikmetest teeb lõpus postitustest kokkuvõtte ja esitab selle rühma nimel.
 • Rühma liikmed kirjutavad igaüks rühmatöö vahendi abil ühisesse faili oma mõtteid. Lõpus teeb keegi rühma liikmetest arvamustest kokkuvõtte, märkides arvamuste ja kommentaaride järel sulgudesse, kes selle osa autor oli.

Õppejõu ulesanneteks rühmatöö puhul on sobivate tehniliste vahendite valimine, selgete kriteeriumide koostamine rühmatöös osalemiseks ning hindamiseks. Samuti peaks õppejõud rühmatöö toimumist jälgima, suunama ning andma tagasisidet.

Rühmatöö puhul on positiivne, et:

 • suurem vastustus kandub õppijatele
 • paraneb töö kvaliteet (ühislooming)
 • suhtlemine aktiveerub (loob õpikogukonna)
 • suureneb üksteise toetamine ja õpetamine
 • arenevad rühmatööoskused
 • osaliselt väheneb õppejõu töökoormus

Veebipõhise rühmatöö puhul esineb ka teatud probleeme:

 • mitteaktiivsed osalejad – rühm ümber komplekteerida: passiivsed välja jätta või luua neist eraldi rühm
 • õppejõud „ei näe” kogu rühma tegevusi (õppijad võivad suhelda ka teiste vahenditega) – määrata vastavad tingimused/nõuded, aitab üksteise hindamine
 • ebavõrdne tööjaotus rühmas – lasta rühmal enda tööd hinnata ja esitada selged tingimused, mida igalt õppijalt rühmas oodatakse
 • rühm ei käivitu (halb modereerimine) – anda vastav ulesanne ühele rühmaliikmele, jälgida ise rühma tööd ja julgustada, mitte kasutada rühmatööd kohe kursuse alguses
 • suur ajakulu töö organiseerimisele – vajadusel luua ise rühm ja jagada ülesanded
 • õppijad ei saa tagasisidet – ei tohi eeldada, et rühm saab ise kõigega hakkama
 • rühm liiga heterogeenne (ei sobitu) – lasta õppijatel ise rühmadesse liituda
 • rühmas õppijaid liiga palju või liiga vähe – optimaalne on 3-5
 • ebaselged juhised – jälgida õppijaid ja vajadusel täpsustada, suunata
 • hilisem rühmatöösse lülitumine – liita väikseima rühmaga, moodustada hilinejatest eraldi rühm, lasta sooritada ulesanne individuaalselt (võiks olla ette teada!)
 • ei loeta juhiseid – rõhutada rühmatöö alguses, mida ja kust lugeda
 • õppija liigne aktiivsus – anda lisaulesanne (modereerimine, kokkuvõtte tegemine)
 • tehnilised probleemid – kasutada läbiproovitud vahendeid, alguses jätta aeg vahendite testimiseks, kirjutada juhised
 • õppijad ei oska oma aega planeerida – anda vahetähtajad