URKUND

Kasutustingimused

URKUND on plagiaadituvastussüsteem, mille kasutusõiguse on Tartu Ülikool HITSA URKUNDi konsortsiumi liikmena ostnud. URKUNDi saavad kasutada kõik, kellel on töösuhe Tartu Ülikooliga. Üliõpilased iseseisvalt URKUNDi kasutada ei saa - oluline on õppejõu/juhendaja ja üliõpilase vaheline koostöö. URKUNDil on õigus arhiveerida plagiaadituvastustarkvarasse sisestatud dokumendid ning kasutada neid URKUNDi teenuse osana, võttes arvesse haridusasutuse poolt valitud seaded. 

Plagiaadituvastustarkvara URKUND ei taotle kasutaja poolt sisestatavate dokumentide autoriõigust. URKUNDil puudub õigus sisestatud materjali levitamiseks ning selle edastamiseks kolmandatele isikutele ilma dokumendi autori kirjaliku nõusolekuta. 

Õppejõududel ja üliõpilastel on:

 • kohustus kasutada URKUNDi selleks ettenähtud eesmärgil, koheselt kõrvaldada või teavitada URKUNDi turvalisust häirivatest või rikkuvatest juhtumitest;
 • kohustus tagada, et tema poolt URKUNDisse saadetavad materjalid on kooskõlas siseriikliku ja rahvusvahelise õiguse ning muude asjakohaste regulatsioonidega;
 • õigus kontrollida vaid selliseid dokumente, mis on esitatud nimetatud haridusasutuses URKUNDi litsentsi kehtivuse perioodil. Kui kasutaja soovib kontrollida muid dokumente, siis tuleb selles eelnevalt URKUNDiga kokku leppida;
 • lubatud teha väljavõtteid ja -trükke URKUNDis sisalduvatest dokumentidest vaid sellises osas, mis on seotud konkreetse plagiaadituvastuse protsessiga. Väljavõtete ja –trükkide tegemine ja kasutamine muudel eesmärkidel on keelatud.
 • kohustus mitte kahjustada oma tahtliku tegevuse või tegevusetusega URKUNDi funktsioneerimist;
 • URKUNDI kaudu teatavaks saanud teabe töötlemisel tuleb järgida Euroopa Liidu andmekaitse määruse nõudeid;
 • keelatud edastada oma kasutajanime ning parooli mittevolitatud isikutele.

Ülevaade URKUNDist

URKUND võrdleb üleslaaditavaid tekste (pildi- ja meediafaile ei analüüsita) kolme tüüpi allikatega:

 • internetis avalikult kättesaadavad materjalid
 • DSpace'is asuvas digitaalarhiivis olevad publikatsioonid ja üliõpilastööd
 • URKUNDi andmebaasis olevad tekstid

URKUNDi üleslaetud tööd jäävad URKUNDi andmebaasi, mida omakorda kasutatakse edaspidi allikatena. Juhime tähelepanu, et URKUNDi keskkond ei ole tööde avaldamise keskkond. URKUNDi üleslaetud tööd ei ole andmebaasist otsinguga otsitavad. Materjalid, millele te kattuvuste korral URKUNDis ligi pääsete, ei ole kasutatavad tsiteerimiseks ja refereerimiseks, va juhul, kui sama töö on kättesaadav avalikult internetist ja/või avalikest andmebaasidest. Viimasel juhul tuleb viidata avalikule allikale.

NB! Kuna URKUND kasutab analüüsimisel avalikke veebipõhiseid allikaid, sh TÜ avalikke andmebaase, siis tsitaadid veebis mitteavaldatud allikatest (nt raamatud) ja tasulistest andmebaasidest jäävad URKUNDi poolt tuvastamata.

URKUNDi kasutamine

Sisselogimine:

URKUNDi kasutamiseks on kolm võimalust - oma isiklike tööde kontrollimine, üliõpilaste tööde kontrollimine, kui te ei kasuta Moodle võimalusi ning kodutööde kontrollimine Moodle'i e-kursusel:

 • Logige URKUNDi sisse, laadige failid üles nupust Upload documents, lisage avaneva ankeedi rippmenüüst oma vastuvõtja aadress ning lisage fail, mida soovite üles laadida.
 • Andke üliõpilasele oma URKUNDi vastuvõtja-aadress (analysis address), millele üliõpilane saadab tavalise e-kirja koos kontrollitavate failidega, mis lisatakse kirjale manusena.
 • Kasutage URKUNDi pluginat Moodle’is.

Moodle'isse on lisatud URKUNDi plugin, mille abil saab analüüsida ülesande, foorumi ja õpikoja vahendi abil õppija poolt esitatud faile (sobivad formaadid: .doc, .docx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt ja .pages). URKUNDi kasutamisel Moodle’is tuleb ülesande, foorumi või õpikoja sätetesse lisada ka õppejõu URKUNDI vastuvõtja-aadress (receiver address), mida saate järele vaadata URKUNDi sisse logides (analysis address).

URKUNDi Moodle’is kasutamise juhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/urkundi-plugina-kasutamine

URKUNDi raport ja selle tõlgendamine

URKUND koostab tekstide võrdlemise tulemusel raporti, kus on näidatud, kui suures osas on analüüsitavas tekstis kattuvus teiste tekstidega (sh korrektselt vormistatud tsitaadid). Raportis näidatakse, millised osad tekstis teiste allikatega kokku langevad.

Urkund kontrollib üleslaetava töö kattuvusi internetis ning URKUNDi andmebaasis olevate materjalide suhtes. URKUNDi poolt märgitud tekstide kattuvuste põhjal saab õppejõud analüüsida, kas tekstis esinevad tsitaadid on nõuetekohaselt vormistatud ning kas allikatele on korrektselt viidatud. Seda, kas kattuvuste korral on tegemist plagiaadiga või mitte, hindab õppejõud.

URKUNDi raporti kasutamise ja tõlgendamise võimalustest annab ülevaate järgnev joonis:

Üliõpilase õigused

Kõikide üliõpilaste poolt tehtavate tööde puhul kuuluvad töö isiklikud (muuta, täiendada) ja varalised õigused (koopiate tegemine, levitamine) üliõpilasele. Lõputööde puhul annavad üliõpilased lihtlitsentsiga ülikoolile loa tööde avaldamiseks.

Üliõpilastööde kontrollimine plagiaadituvastusprogrammi abil on üks osa tööde hindamisprotsessist. Õppejõud ei pea küsima üliõpilaselt nõusolekut tööde plagiaadituvastusprogrammiga kontrollimiseks, kuid soovitatav on sellest üliõpilasi teavitada.

Juhul, kui üliõpilane ei soovi oma tööd hoida URKUNDi indekseeritud andmebaasis ehk soovib eemaldada oma andmed töö küljest, siis on tal võimalus need maha võtta. Indekseeritud baasist saab õppija oma töö maha võtta, kui ta peale töö esitamist järgib URKUNDI poolt saadetud kirjas olevaid juhiseid. Seejuures jääb töö ikkagi URKUNDi andmebaasi ning edaspidi võrreldakse üleslaetud töid ka selle tööga, kuid töö sisu ei kuvata teistele ning tööd pole võimalik tervikuna alla laadida. Sellisel juhul sisestatud dokument analüüsitakse ja arhiveeritakse, ning kasutatakse plagiaadi tuvastamisel, kuid kattuvuse leidmisel kuvatakse vaid dokumendi nimi, haridusasutuse nimi ja vastutav õppejõud.

Soovitatav on andmed oma tööle külge jätta, sest see kaitseb töö omaniku autoriõigusi.

Abi

Moodle’i URKUNDi plugina tehniliste probleemide ja küsimuste korral või kui soovite individuaalset juhendamist, võtke ühendust oma valdkonna õppedisaineriga (vt http://www.ut.ee/et/590929) või kirjutage TÜ elukestva õppe keskuse aadressil eope@ut.ee.

Kui te soovite abi raporti tõlgendamisel, siis võtke ühendust personaliarenduskeskuse oma valdkonna õpetamisoskuste arendamise konsultandiga.