URKUND

Ülevaade URKUNDist

URKUND (https://www.urkund.com) on plagiaadituvastussüsteem, mille kasutusõiguse on Tartu Ülikool HITSA URKUNDi konsortsiumi liikmena ostnud. URKUNDi kasutamise eesmärk on vältida plagiaati ja tõsta teadlikkust loomevargusest. URKUNDi abil on võimalik kontrollida kirjalike tööde originaalsust. 

Mille vastu tekste võrreldakse?

URKUND võrdleb üleslaaditavaid tekste kolme tüüpi allikatega:

  • internetis avalikult kättesaadavad materjalid
  • DSpace'is asuvas digitaalarhiivis olevad publikatsioonid ja üliõpilastööd
  • URKUNDi andmebaasis olevad tekstid

URKUNDi üleslaetud tööd jäävad URKUNDi andmebaasi, mida omakorda kasutatakse edaspidi allikatena.

URKUNDi ei ole tööde avaldamise keskkond. URKUNDi üleslaetud tööd ei ole andmebaasist otsinguga otsitavad ja leitavad. Tekstid, millele te kattuvuste korral URKUNDis ligi pääsete, ei ole kasutatavad tsiteerimiseks ja refereerimiseks, va juhul, kui sama töö on kättesaadav avalikult internetist ja/või avalikest andmebaasidest. Viimasel juhul tuleb viidata avalikule allikale.

Plagiaadituvastustarkvara URKUND ei taotle kasutaja poolt sisestatavate dokumentide autoriõigust. URKUNDil puudub õigus sisestatud materjali levitamiseks ning selle edastamiseks kolmandatele isikutele ilma dokumendi autori kirjaliku nõusolekuta. 

Kes saavad URKUNDi kasutada?

URKUNDi saavad kasutada kõik, kellel on töösuhe Tartu Ülikooliga.

Üliõpilased iseseisvalt URKUNDi kasutada ei saa - oluline on õppejõu/juhendaja ja üliõpilase vaheline koostöö.

URKUNDil on õigus arhiveerida plagiaadituvastustarkvarasse sisestatud dokumendid ning kasutada neid URKUNDi teenuse osana, võttes arvesse haridusasutuse poolt valitud seaded. 

Kasutustingimused

Õppejõududel ja üliõpilastel on:

  • kohustus kasutada URKUNDi selleks ettenähtud eesmärgil, koheselt kõrvaldada või teavitada URKUNDi turvalisust häirivatest või rikkuvatest juhtumitest;
  • kohustus tagada, et tema poolt URKUNDisse saadetavad materjalid on kooskõlas siseriikliku ja rahvusvahelise õiguse ning muude asjakohaste regulatsioonidega;
  • õigus kontrollida vaid selliseid dokumente, mis on esitatud nimetatud haridusasutuses URKUNDi litsentsi kehtivuse perioodil. Kui kasutaja soovib kontrollida muid dokumente, siis tuleb selles eelnevalt URKUNDiga kokku leppida;
  • lubatud teha väljavõtteid ja -trükke URKUNDis sisalduvatest dokumentidest vaid sellises osas, mis on seotud konkreetse plagiaadituvastuse protsessiga. Väljavõtete ja –trükkide tegemine ja kasutamine muudel eesmärkidel on keelatud.
  • kohustus mitte kahjustada oma tahtliku tegevuse või tegevusetusega URKUNDi funktsioneerimist;
  • URKUNDI kaudu teatavaks saanud teabe töötlemisel tuleb järgida Euroopa Liidu andmekaitse määruse nõudeid;
  • keelatud edastada oma kasutajanime ning parooli mittevolitatud isikutele.

Mis keeles tekste saab kontrollida?

URKUNDiga saab kontrollida Euroopa riikides kõnelevates keeltes (sh eesti ja inglise keel) tekste. Töötab ka kirillitsa ning araabia keel, kuid araabia keelel on paigutus vasakult paremale.

Mida saab kontrollida?

URKUND kontrollib tekste, mis on .doc, .docx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt ja .pages formaadis.
NB! pildi- ja meediafaile ei analüüsita. 

Kuna URKUND kasutab analüüsimisel avalikke veebipõhiseid allikaid, sh TÜ avalikke andmebaase, siis tsitaadid veebis mitteavaldatud allikatest (nt raamatud) ja tasulistest andmebaasidest jäävad URKUNDi poolt tuvastamata. 

URKUND kontrollib töid vaid samas keeles olevate tekstide vastu. Kui failis on teisest keelest tõlgitud tekste, siis URKUND neid ei tuvasta.