Testi loomine

Testi lisamine ja testi seadete määramine

Lehestikku saab lisada enesetesti, kus on võimalik kasutada 9 erinevat küsimusetüüpi. 

Testi lisamiseks:

 • valige menüüst Sisu - Lisa - Test
 • sisestage testile pealkiri ja sissejuhatav tekst
 • vaadake üle ja valige oma testile sobivad seaded
Pange tähele, et testi seadeid on võimalik ka salvestada - st panna linnuke akna paremas servas märkeruutu Remember my settings. Sellisel juhul valitakse järgmise testi tegemisel samad seaded.

Vaikimisi seadetega näidatakse enne testi automaatset infoakent (mitu küsimust on testis, mis on lävend, millal test on avatud jms), küsimused esitatakse ühel lehel juhuslikus järjekorras ning tagasisidet ja infot õigete vastuste kohta antakse testi lõpus, näidatakse õiget vastust, testi saab sooritada piiramatu arv kordi ja ajapiirang puudub. Kõiki neid seadeid saate te ise muuta.

Võite lasta õppijatel testi pooleli jätta ja hiljem samast kohast jätkata või lubada jätta küsimusi vahele, tagasi liikuda, sundida neid vastama niikaua, kui õige vastus on käes jne. Saab valida, kas näidata kõiki küsimusi ühel lehel või iga küsimus eraldi lehel, kas kuvatakse infoaken, kas küsimused kuvatakse õppijale kindlas järjekorras või segatakse.

Määrake, kas ja millal näidatakse tagasisidet, mitu katset on lubatud ja milliste katsete tulemusi näidatakse. Soovi korral võite testi sooritamiseks määrata ka ajalimiidi.

Testi seadete lehel on allpool lisamenüüd, milles tasuks üle vaadata järgmised seaded:

 • Pass/fail options - testi sooritamise lävend, kommentaar selle lävendi ületanutele ning neile, kes testi positiivselt ei sooritanud.
 • Result Comments - täpsem tagasiside viiel tasemel vastavalt saadud punktisummale (%).

Testi seadete lehel paremas servas on lisamenüü Availability options, kus saate määrata aja, millal on test vastamiseks avatud (vaikimisi on test alati kättesaadav).

Küsimuste loomine/lisamine testi

Pärast testi seadete salvestamist saab asuda küsimusi looma.

Küsimuse loomiseks:

 • valige testi lehel väike hammasratas - Muuda küsimusi
 • uue küsimuse lisamiseks klikkige Create new question

Testi saab lisada 9 tüüpi küsimusi:

 • lünktekst (Cloze question) - vastaja peab täitma lüngad või valima lünka rippmenüüst vastuse
 • rühmitamine lohistamisega (Grouping question) - vastaja peab objektid õigete rühmade alla lohistama,
 • sihtmärgi liigutamine pildile (Image target question) - pildil on määratud alad, kuhu vastaja peab õiged sihtmärgid lohistama,
 • sobitustest rippmenüüga (Matching) - vastaja valib sõnale rippmenüüst õige vaste,
 • valikvastusega küsimus (Multiple choice question) - vastaja märgib valikute hulgast õiged vastused,
 • paaride ühendamine joontega (Drag and drop question with lines) - vastaja ühendab hiirega vedades joontega õiged paarid,
 • juhised (Quize directions) - selle tüübiga saab testi küsimuste vahele paigutada selgitavaid tekstiosi (vastaja ei pea midagi tegema),
 • lühivastusega küsimus (Short answer question) - vastaja kirjutab vastusekasti vastuse (sõna või lühike fraas),
 • õige/vale küsimus (True/false question) - vastaja valib, kas antud väide on õige või vale.

Lünktekst

 • valige Cloze question,
 • kirjutage tekstikasti tekst,
 • lünga tekkimiseks tuleb sõna panna (soovitavalt kopeerida) kriipsukestega loogelistesse sulgudesse,
  nt Kõige külmem aastaaeg on -{talv}-.
 • kui soovime tekitada rippmenüüga lünka, siis tuleb sõnad kirjutada sulgudesse nii, et esimene sõna on õige. Sõnad tuleb üksteisest komaga eraldada,
  nt Kõige külmem aastaaeg on -{talv,sügis,kevad}-.
 • tekstikasti all olevasse pealkirja kasti kirjutage selline pealkiri, mille järgi oleks küsimus teiste seast hästi äratuntav (seda pealkirja õppijatele ei näidata),
 • soovi korral kirjutage tagasiside,
 • salvestage.

Rühmitamine

 • valige Grouping question,
 • kirjutage tekstikasti juhend,
 • tekstikasti all olevasse pealkirja kasti kirjutage selline pealkiri, mille järgi oleks küsimus teiste seast hästi äratuntav (seda pealkirja õppijatele ei näidata),
 • kirjutage vasakpoolsetesse tekstikastidesse rühmade pealkirjad ja parempoolsetesse kastidesse sõnad, mis vastavatesse rühmadesse kuuluvad. Sõnad eraldage üksteisest komadega,
 • soovi korral kirjutage tagasiside,
 • salvestage.

Sihtmärgi liigutamine pildile

 • valige Image target question,
 • kirjutage tekstikasti juhend,
 • tekstikasti all olevasse pealkirja kasti kirjutage selline pealkiri, mille järgi oleks küsimus teiste seast hästi äratuntav (seda pealkirja õppijatele ei näidata),
 • laadige üles pildifail ja salvestage küsimus,
 • sihtmärkide lisamiseks avage küsimus uuesti,
 • klõpsake pildi all nupul Set region 1 ja märkige pildil vastav ala (pange kursor pildile ja vasakut hiireklahvi all hoides tõmmake lohistades sobiva suurusega ristkülik). Kirjutage pildi alla sihtmärgi kirjeldus. Nii toimides märgistage pildil kõik soovitud alad, st sihtmärgid ja sõnastage nende kirjeldused,
 • soovi korral kirjutage tagasiside,
 • salvestage.

Sobitustest rippmenüüga

 • valige Matching,
 • kirjutage tekstikasti juhend,
 • tekstikasti all olevasse pealkirja kasti kirjutage selline pealkiri, mille järgi oleks küsimus teiste seast hästi äratuntav (seda pealkirja õppijatele ei näidata),
 • valige, kas soovite, et küsimuste järjekord muutuks (linnuke Shuffle Questions märkeruutu),
 • kirjutage küsimused ja õiged vastused (vastuste järjekorda muudetakse automaatselt),
 • õige vastuse lahtrisse saab märkida kantsulgudesse lisavalikud (nt: Vastus1[Vastus2/Vastus3/Vastus4], kus Vastus1 enne kantsulgi on alati õige ning kantsulgudes olevad vastused (üksteisest eraldatult kaldkriipsuga /) on alati valed, kuid kuvatakse vastusevariantidena,
 • soovi korral kirjutage tagasiside,
 • salvestage.

Valikvastusega küsimus

 • valige Multiple choise question,
 • kirjutage tekstikasti küsimus,
 • tekstikasti all olevasse pealkirja kasti kirjutage selline pealkiri, mille järgi oleks küsimus teiste seast hästi äratuntav (seda pealkirja õppijatele ei näidata),
 • valige, kas soovite, et vastaja saab märkida mitu õiget vastust, kas vastuste järjekorda muudetakse, kas kasutatakse lihtsat hindamissüsteemi (kui kõik on õige, saab maksimumpunktid, kui midagi on valesti, siis saab 0 punkti),
 • kirjutage alternatiivsed vastused. Õigete vastuste ette pange märkeruutu linnuke,
 • täpsemate valikute all on võimalik määrata punktid iga konkreetse vastuse puhul,
 • soovi korral kirjutage tagasiside,
 • salvestage.

Paaride ühendamine joontega

 • valige Drag and drop question,
 • kirjutage tekstikasti juhend,
 • tekstikasti all olevasse pealkirja kasti kirjutage selline pealkiri, mille järgi oleks küsimus teiste seast hästi äratuntav (seda pealkirja õppijatele ei näidata),
 • valige, kas vale valiku puhul antakse õppijale sellest teada kohe või mitte,
 • laadige üles sobiv pilt,
 • klõpsake pildil, kuni ilmub värviline kast, kuhu tuleb kirjutada tekst, ja ringike, mis tuleb lohistada vastavale objektile pildil. Te saate nii sõnakasti kui ka ringikest nihutada korduvalt, samuti saab valida nende värvi, lisada tagasiside ja neid kustutada. Lisage ka teised valikud,
 • salvestage.

Lühivastusega küsimus

 • valige Short answer question,
 • kirjutage tekstikasti küsimus,
 • tekstikasti all olevasse pealkirja kasti kirjutage selline pealkiri, mille järgi oleks küsimus teiste seast hästi äratuntav (seda pealkirja õppijatele ei näidata),
 • valige sobiv hindamise meetod- automaatne, käsitsi, tõstutundlik jne,
 • kirjutage õige vastus,
 • salvestage.

Õige/vale küsimus

 • valige True/false question,
 • kirjutage tekstikasti väide,
 • tekstikasti all olevasse pealkirja kasti kirjutage selline pealkiri, mille järgi oleks küsimus teiste seast hästi äratuntav (seda pealkirja õppijatele ei näidata),
 • märkige, kas väide on õige või vale,
 • soovi korral kirjutage tagasiside,
 • salvestage.

Kui test on valmis, klõpsake Submit.

 • logo-1.jpeg