Guides of e-learning tools

Creating quiz (Watu PRO)

Testi lisamine ja testi seadete määramine

Lehestikku saab lisada enesetesti, kus on võimalik kasutada 7 erinevat küsimusetüüpi.  

Testi lisamiseks: 

 • Kui Watu PRO rakendus pole lehestikus aktiivne, siis saab seda aktiveerida Plugins lingi kaudu. 
 • Valige vasakpoolsest menüüst Watu PRO – Manage Quizzes – Create New Quiz
 • Täiteke Name and Descriptions sildi andmed
  • Sisestage testile pealkiri (Quiz Name). 
  • Märkige kast Deactivate this quiz kui soovite testi esialgu luua mitteaktiivsena 
  • Märkige kast Automatically publish this quiz in new post once I hit the “Save” button. (The new post will be auto-generated with the quiz title used for post title.) kui soovite, et lehestikku luuakse testi pealkirjaga postitus, kuhu see test on automaatselt vistutatud. NB! Kui teie lehestik on üles ehitatud lehtedest, mitte postitustest, siis ärge seda märkeruutu valige ning tehke leht, kuhu testi vistutate, käsitsi. 
  • Soovi korral lisage testile kirjeldus (Optional description). 
 • Tehke sildil General Settings testi üldiste seadete valikud.
  • Tehke küsimuste ja vastuste juhuslikkuse valik (Randomization), valides kas küsimused ja vastusevalikud kuvatakse nende lisamise järjekorras, kas nii küsimused kui ka vastusevakud esitatakse juhuslikus järjekorras, kas juhuslikult esitatkse ainult küsimused või ainult vastusevalikud. 
  • Määrake testile soovi korral ajalimiit (Set time limit of x minutes). 
  • Määrake küsimuste paigutamine lehele: Pagination – kõik küsimused ühel lehel (All questions in single page), küsimused lehtedel kategooriate kaupa (One page per question category), iga küsimus eraldi lehel (Each question on its own page), soovitud arv küsimusi ühel lehel (Custom number per page)
  • Kas küsimuste numbreid ei kuvata (Do not display question numbers). 
  • Kuidas nimetatakse vastusevalikuid: ülde mitte (None), numbritega (Numbers), trükitähtedega (Capital letters), väikeste tähtedega (Small letters). 
  • Võimalik on vaida küsimuste disainide vahel (Select design theme). 
  • Soovi korral seadke testile selle avatuse aeg (Schedule quiz). 
 • Testi lisamiseks klõpsake Save All Settings
 • Kui lähete testi muutma (Edit this quiz), siis saate teha valikuid ka lisaseadete sildil (Other Advanced Settings). 
 • Final Page / Quiz Results sildil kuvatakse Final Screen lahtris ingliskeelset teksti, mida kuvatakse testi vastajale testi sooritamise järel testi tulemuse andmetega. Eestikeelses lehestikus kopeerige sinna kasti tekst:  

Te olete sooritanud %%QUIZ_NAME%%. 

Teie tulemus on %%CORRECT%% õiget %%TOTAL%% küsimusest. 

Te saite %%POINTS%% punkti. 

Teie vastused: 

%%ANSWERS%% 

Küsimuste loomine/lisamine testi

Pärast testi seadete salvestamist saab asuda küsimusi looma. 

Küsimuse loomiseks: 

 • Klõpsake Watu Pro testide lehel vastava testi real Questions lingil. 
 • Uue küsimuse lisamiseks klõpsake Create new question

Testi saab lisada 7 tüüpi küsimusi: 

 • ühe valikuvõimalusega valikvastusega küsimus (Single choice (Radio buttons)) – vastaja märgib valikute hulgast ühe õige vastuse
  • selle küsimusetüübi üheks võimaluseks on õige/vale küsimus (lisavalik This is a True/False question) – vastaja valib, kas antud väide on õige või vale 
 • mitme valikuvõimalusega valikvastusega küsimus (Multiple choice (Checkboxes)) – vastaja märgib valikute hulgast õiged vastused 
 • avatud vastusega küsimus (Open End) – vastaja kirjutab kasti vabas vormis vastuse  
 • lünktekst (Fill The Caps) – vastaja peab täitma lüngad või valima lünka rippmenüüst vastuse 
 • väärtuste järjestamise küsimus (Sort the values) – vastaja lohistab esitatud väärtused õigesse järjekorda 
 • maatriks/vastavusse seadmise küsimus (Matrix / Match values) – vastaja valib sõnale/fraasile õige vaste 
 • liuguri / hinnangu andmise küsimus (Slider / Rating) – vastaja annab hinnangu liuguri skaalal 

Ühe valikuvõimalusega valikvastusega küsimus (Single choice) 

 • Kirjutage küsimusele pealkiri ja tekstikasti küsimuse tekst. 
 • Tehke uue küsimuse lisamisel valik Single choice (Radio buttons)
 • Tehke soovitud seadete valikud:
  • kas tegemist on õige/ vale küsimusega (This is a True/False question
  • kas valikud kuvatakse rippmenüüs (Display as drop-down selector instead of a radio buttons group.
  • Kas küsimusele vastamine on kohustuslik (Answering this question is required
  • Kas tegemist on küsimustiku küsimusega, kus hinnangu valik ei anna punkte (This is a survey question
 • Answers osas lisage vastuste valikud, märkige õige vastus ning valiku eest saadav punktide arv. 
 • Salvestage (Save Question), salvestage ja kasutage uue küsimuse põhjana (Save and Reuse as New) või salvestage ja vaadake eelvaadet (Save and Preview).  

Mitme valikuvõimalusega valikvastusega küsimus (Multiple choice) 

 • Kirjutage küsimusele pealkiri ja tekstikasti küsimuse tekst. 
 • Tehke uue küsimuse lisamisel valik Multiple choice (Checkboxes)
 • Tehke soovitud seadete valikud:
  • Kas küsimusele vastamine on kohustuslik (Answering this question is required
  • Kas tegemist on küsimustiku küsimusega, kus hinnangu valik ei anna punkte (This is a survey question
  • Mitme valiku tegemine on maksimaalselt lubatud (Maximum selections allowed
  • Kas valikud kuvatakse kaartidena (This question uses flashcards
 • Answers osas lisage vastuste valikud, märkige õiged vastused ning valikute eest saadav punktide arv. 
 • Salvestage (Save Question), salvestage ja kasutage uue küsimuse põhjana (Save and Reuse as New) või salvestage ja vaadake eelvaadet (Save and Preview). 

Avatud vastusega küsimus (Open End) 

 • Kirjutage küsimusele pealkiri ja tekstikasti küsimuse tekst. 
 • Tehke uue küsimuse lisamisel valik Open End. 
 • Tehke soovitud seadete valikud:
  • Vastuse vastavuse viis: Matching Mode: Lahtine (Loose), Vastaja vastuse tekst sisaldab teie vastust (User answer text contains your answer), Teie vastuse tekst sisaldab vastaja kogu vastust (Your answer text contains the whole user answer), Täpne mittetõstutundlik vastavus (Exact match (case-insensitive)), Range täpne tõstutundlik vastus (Strict exact match (case-sensitive)
  • Vastusekasti suurus (Display mode): ühel real, keskmise suurusega kast, suure suurusega kast 
  • Sõnade piirang (Word limit
  • Kas küsimusele vastamine on kohustuslik (Answering this question is required
  • Kas tegemist on küsimustiku küsimusega, kus hinnangu valik ei anna punkte (This is a survey question
 • Answers osas lisage oma vastus, mida kasutatakse vastaja vastuse õigeks arvamisel. 
 • Salvestage (Save Question), salvestage ja kasutage uue küsimuse põhjana (Save and Reuse as New) või salvestage ja vaadake eelvaadet (Save and Preview). 

Lünktekst (Fill the Gaps) 

 • Kirjutage küsimusele pealkiri. 
 • Tehke uue küsimuse lisamisel valik Fill in Gaps. 
 • Sisestage küsimuse lisamise kasti lünktekst, kus lüngad on kolmekordsete loogiliste sulgude vahel: 
  “Täida lüngad” küsimuste puhul sisestage lihtsalt õige tekst ja asetage {{{ ja }}} nende fraaside ümber, mis peaksid muutuma lünkadeks (ilma tühikuteta). Näide: “Päikese värv on {{{kollane}}}.” Sel juhul kuvatakse vastajale “{{{kollane}}}” asemel sisestuskast. 
  Saate lisada iga lünga kohta mitu õiget vastust, kui eraldate need märgiga |. Näiteks: “Hea õuna värvus võib olla {{{roheline|kollane|punane}}}”. 
  Samuti saate määrata õige numbrivahemiku järgmises vormingus: {{{x…y}}}. Näiteks mis tahes vastuse aktsepteerimiseks vahemikus 2,5 kuni 10 sisestage {{{2.5…10}}}. 
  Kui soovite aktsepteerida kümnendkohti, peab vahemiku esimene väärtus sisaldama kümnendkohti. Vastasel juhul loetakse õigeks vastuseks ainult vahemiku täisarvud. 
 • Tehke soovitud seadete valikud:
  • Kas lüngad on tõstutundlikud (Gaps are case sensitive
  • Kas mitmikvalikuga lüngad on rippmenüüd (Turn multiple-answer gaps into drop-downs
  • Kas küsimusele vastamine on kohustuslik (Answering this question is required
  • Kas tegemist on küsimustiku küsimusega, kus hinnangu valik ei anna punkte (This is a survey question
 • Salvestage (Save Question), salvestage ja kasutage uue küsimuse põhjana (Save and Reuse as New) või salvestage ja vaadake eelvaadet (Save and Preview). 

Väärtuste järjestamise küsimus (Sort the values) 

 • Kirjutage küsimusele pealkiri ja tekstikasti küsimuse tekst. 
 • Tehke uue küsimuse lisamisel valik Sort the values
 • Tehke soovitud seadete valikud:
  • Kas küsimusele vastamine on kohustuslik (Answering this question is required
  • Kas tegemist on küsimustiku küsimusega, kus hinnangu valik ei anna punkte (This is a survey question
 • Answers osas lisage väärtused, sisestades need igaüks eraldi reale. Võib jätta tühje ridu ning kui väärtus peab sisaldama uut rida, siis kasutage reavahetuseks HTML <br> märgendit. Ärge kasutage vastuse sees erimärki “|”. 
 • Salvestage (Save Question), salvestage ja kasutage uue küsimuse põhjana (Save and Reuse as New) või salvestage ja vaadake eelvaadet (Save and Preview). 

Maatriks/vastavusse seadmise küsimus (Matrix / Match values) 

 • Kirjutage küsimusele pealkiri ja tekstikasti küsimuse tekst. 
 • Tehke uue küsimuse lisamisel valik Matrix / Match values
 • Tehke soovitud seadete valikud:
  • Kas küsimusele vastamine on kohustuslik (Answering this question is required
  • Kas tegemist on küsimustiku küsimusega, kus hinnangu valik ei anna punkte (This is a survey question
 • Answers osas lisage paarid, sisestades vasakusse kasti sõna või fraasi ning paremale kasti selle õige vastavuse. Teise ja järgnevate vastavuspaaride lisamiseks klõpsake Add more matches. Vastaja jaoks segatakse vastamisel paremas tulbas olevad elemendid. 
 • Salvestage (Save Question), salvestage ja kasutage uue küsimuse põhjana (Save and Reuse as New) või salvestage ja vaadake eelvaadet (Save and Preview). 

Liuguri / hinnangu andmise küsimus (Slider / Rating) 

 • Kirjutage küsimusele pealkiri ja tekstikasti küsimuse tekst. 
 • Tehke uue küsimuse lisamisel valik Slider / Rating
 • Tehke soovitud seadete valikud:
  • Sisestage liuguri väärtused numbrites (Enter the from-to scale of the slider (in numbers)
  • Kandke liuguri numbrite valik üle selle küsimuse punktideks. Saate ikkagi määratleda õiged ja valed vastused, kuid neile määratud punktidest loobutakse (Transfer the slider number selection as points on this question.
  • Kas küsimusele vastamine on kohustuslik (Answering this question is required
  • Kas tegemist on küsimustiku küsimusega, kus hinnangu valik ei anna punkte (This is a survey question
 • Answers osas lisage vastuste valikud, märkige õiged vastused ning valikute eest saadav punktide arv. 
 • Salvestage (Save Question), salvestage ja kasutage uue küsimuse põhjana (Save and Reuse as New) või salvestage ja vaadake eelvaadet (Save and Preview). 

Testi vistutamiseks (manustamiseks, embeedimiseks): 

 • Lisage test lehele Shortcode ploki abil 
 • Kleepige (CTRL V)  testi embed kood plokki, nt [watupro 1] (embed koodi saate Watu PRO testide lehelt Embed Code veerust)