Juhendid e-õppe kasutamiseks

Ouriginal (peatatud)

NB! Ouriginali teenus on alates 2. novembrist 2023 peatatud seoses peatselt kasutusele võetava uue plagiaadituvastussüsteemiga.

Ouriginal (https://www.ouriginal.com) on plagiaadituvastussüsteem, mille kasutusõiguse on Tartu Ülikool Harno URKUNDi konsortsiumi liikmena ostnud. Ouriginali kasutamise eesmärk on vältida plagiaati ja tõsta teadlikkust loomevargusest. Ouriginali abil on võimalik kontrollida kirjalike tööde originaalsust. 

Mille vastu tekste võrreldakse?

Ouriginal võrdleb üleslaaditavaid tekste kolme tüüpi allikatega:

  • internetis avalikult kättesaadavad materjalid
  • DSpace’is asuvas digitaalarhiivis olevad publikatsioonid ja üliõpilastööd
  • Ouriginali andmebaasis olevad tekstid

Ouriginali üleslaetud tööd jäävad Ouriginali andmebaasi, mida omakorda kasutatakse edaspidi allikatena.

Ouriginali ei ole tööde avaldamise keskkond. Ouriginali üleslaetud tööd ei ole andmebaasist otsinguga otsitavad ja leitavad. Tekstid, millele te kattuvuste korral Ouriginalis ligi pääsete, ei ole kasutatavad tsiteerimiseks ja refereerimiseks, va juhul, kui sama töö on kättesaadav avalikult internetist ja/või avalikest andmebaasidest. Viimasel juhul tuleb viidata avalikule allikale.

Plagiaadituvastustarkvara Ouriginal ei taotle kasutaja poolt sisestatavate dokumentide autoriõigust. Ouriginalil puudub õigus sisestatud materjali levitamiseks ning selle edastamiseks kolmandatele isikutele ilma dokumendi autori kirjaliku nõusolekuta. 

Kes saavad Ouriginali kasutada?

Ouriginali saavad kasutada kõik, kellel on töösuhe Tartu Ülikooliga.

Üliõpilased iseseisvalt Ouriginali kasutada ei saa – oluline on õppejõu/juhendaja ja üliõpilase vaheline koostöö.

Ouriginalil on õigus arhiveerida plagiaadituvastustarkvarasse sisestatud dokumendid ning kasutada neid Ouriginali teenuse osana, võttes arvesse haridusasutuse poolt valitud seaded. 

Kasutustingimused

Õppejõududel ja üliõpilastel on:

  • kohustus kasutada Ouriginali selleks ettenähtud eesmärgil, koheselt kõrvaldada või teavitada Ouriginali turvalisust häirivatest või rikkuvatest juhtumitest;
  • kohustus tagada, et tema poolt Ouriginali saadetavad materjalid on kooskõlas siseriikliku ja rahvusvahelise õiguse ning muude asjakohaste regulatsioonidega;
  • õigus kontrollida vaid selliseid dokumente, mis on esitatud nimetatud haridusasutuses Ouriginali litsentsi kehtivuse perioodil. Kui kasutaja soovib kontrollida muid dokumente, siis tuleb selles eelnevalt Ouriginaliga kokku leppida;
  • lubatud teha väljavõtteid ja -trükke Ouriginalis sisalduvatest dokumentidest vaid sellises osas, mis on seotud konkreetse plagiaadituvastuse protsessiga. Väljavõtete ja –trükkide tegemine ja kasutamine muudel eesmärkidel on keelatud.
  • kohustus mitte kahjustada oma tahtliku tegevuse või tegevusetusega Ouriginali funktsioneerimist;
  • Ouriginali kaudu teatavaks saanud teabe töötlemisel tuleb järgida Euroopa Liidu andmekaitse määruse nõudeid;
  • keelatud edastada oma kasutajanime ning parooli mittevolitatud isikutele.

Mis keeles tekste saab kontrollida?

Ouriginaliga saab kontrollida Euroopa riikides kõnelevates keeltes (sh eesti ja inglise keel) tekste. Töötab ka kirillitsa ning araabia keel, kuid araabia keelel on paigutus vasakult paremale.

Mida saab kontrollida?

Ouriginal kontrollib tekste, mis on .doc, .docx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt ja .pages formaadis.
NB! pildi- ja meediafaile ei analüüsita. 

Kuna Ouriginal kasutab analüüsimisel avalikke veebipõhiseid allikaid, sh TÜ avalikke andmebaase, siis tsitaadid veebis mitteavaldatud allikatest (nt raamatud) ja tasulistest andmebaasidest jäävad Ouriginali poolt tuvastamata. 

Ouriginal kontrollib töid vaid samas keeles olevate tekstide vastu. Kui failis on teisest keelest tõlgitud tekste, siis Ouriginal neid ei tuvasta.