Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.7.3. Doktoritöö korduskaitsmine


154.
Doktoritöö lubamiseks korduskaitsmisele esitab doktorikraadi taotleja nõukogule avalduse.

155. Nõukogu teeb ühe kuu jooksul alates korduskaitsmisele lubamise avalduse saamisest otsuse, kas lubada doktorikraadi taotleja korduskaitsmisele või mitte. Otsus peab vastama punktides 128–130 esitatud nõuetele. Korduskaitsmisele mittelubamise otsus peab sisaldama põhjendust. Nõukogu korduskaitsmisele lubamise otsuse alusel avatakse juurdepääs elektroonsele doktoritööle ülikooli raamatukogu veebilehel vähemalt üks kuu enne korduskaitsmist, välja arvatud juhul, kui doktoritöö kaitsmine on kuulutatud kinniseks või doktoritöö avaldamisele on seatud piirangud. Teave korduskaitsmise kohta avaldatakse ülikooli veebilehel.

156. Korduskaitsmine toimub punktide 145152 kohaselt.

157. Kui nõukogu otsustab korduskaitsmisel punkti 149.2 kohaselt doktorikraadi mitte anda, teeb nõukogu teadusprorektorile ettepaneku doktorikraadi taotleja eksmatrikuleerida edasijõudmatuse tõttu eeskirja punkti 87.3.4 alusel.