Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

VII.10. Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamine


VII.10. Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamine

150. Õppekorraldusega seonduva otsuse, sealhulgas VÕTA otsuse vaidlustamiseks (välja arvatud lopueksami või lõputöö kaitsmisel saadud hinde või õppetasu otsuse vaidlustamiseks) pöördub üliõpilane otsuse tegija poole ja vaidlustab otsuse suuliselt või kirjalikult kümne tööpäeva jooksul alates otsuse teatavakstegemisest. Otsuse tegija teeb otsuse vaidlustuse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta üliõpilasele teatavaks kolme tööpäeva jooksul alates vaidlustamisteate saamisest. Kui otsuse tegija üliõpilasele kolme tööpäeva jooksul ei vasta, loetakse, et otsuse tegija oma otsust ei muuda. Juhul kui otsuse tegija otsust ei muuda, võib üliõpilane esitada õppeprodekaanile kirjaliku apellatsiooni kolme tööpäeva jooksul alates otsuse muutmata jätmisest teatamisest või eelmises lauses sätestatud tähtaja möödumisest. Õppeprodekaan võib apellatsiooni läbivaatamiseks moodustada komisjoni. Õppeprodekaan teeb oma põhjendatud otsuse apellatsiooni rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta üliõpilasele teatavaks 14 päeva jooksul alates apellatsiooni esitamisest.

151. Kui punktis 150 nimetatud otsuse tegijaks on õppeprodekaan või õppeprorektor, pöördub üliõpilane vastavalt õppeprodekaani või õppeprorektori poole ja vaidlustab otsuse kirjalikult seitsme päeva jooksul alates otsuse teatavakstegemisest. Õppeprodekaan või õppeprorektor võib apellatsiooni läbivaatamiseks moodustada komisjoni. Õppeprodekaan või õppeprorektor teeb oma põhjendatud otsuse apellatsiooni rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta üliõpilasele teatavaks 14 päeva jooksul alates apellatsiooni esitamisest.

152. Õppeprodekaani või õppeprorektori otsuse peale võib esitada apellatsiooni vaidluskomisjonile, kui õppeprodekaan või õppeprorektor on oluliselt rikkunud menetlusnormi. Otsuse vaidlustamiseks esitab üliõpilane apellatsiooni vaidluskomisjonile kümne tööpäeva jooksul alates vaidlustatava otsuse teatavakstegemisest. Vaidluskomisjonil ei ole kohustust menetleda positiivse hinde vaidlustamiseks mõeldud apellatsioone. Vaidluskomisjon teavitab üliõpilast apellatsiooni menetlusse võtmisest või võtmata jätmisest seitsme tööpäeva jooksul alates apellatsiooni esitamisest.

153. Vaidluskomisjon on sõltumatu akadeemiline kogu, mille koosseisu kinnitab rektori ettepanekul senat enne iga õppeaasta algust. Komisjon on kaheksaliikmeline, koosnedes neljast õppejõudude ja neljast üliõpilaste esindajast. Õppejõududest on vähemalt kaks komisjoni liiget professorid. Üliõpilaste esindajate seas on vähemalt üks üliõpilane igalt kõrgharidusastmelt. Üliõpilaste esindajad määrab üliõpilasesindus ning esitab nende nimed rektorile. Komisjoni sekretär on õppekorralduse jurist.

154. Vaidluskomisjon võtab vastu komisjoni kodukorra, mille kinnitab rektor.

155. Juhul kui mõni vaidluskomisjoni liige on komisjonis arutusel oleva vaidluse osapool, ei osale ta asja arutamisel ega tohi viibida komisjoni koosolekul. Sellisel juhul väheneb kvoorum ühe võrra.

156. Vaidluskomisjonile esitatud apellatsiooni lahendamiseks ja otsuse tegemiseks on komisjonil õigus tutvuda kõigi vajalike dokumentidega, küsitleda vaidluse osapooli, teisi vaidlusega seotud isikuid ja asjassepuutuvaid ülikooli töötajaid ning konsulteerida üliõpilasesinduse, õppekomisjoni ja üliõpilasnõustajaga. Komisjoni otsused on kehtivad, kui otsustamisel osaleb vähemalt kuus komisjoni liiget. Komisjon lahendab lahkarvamused hääletamisega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe hääl.

157. Vaidluskomisjon teavitab üliõpilast ja teisi vaidluse osapooli 21 päeva jooksul alates apellatsiooni esitamisest, kas komisjon jätab vaidlustatud otsuse jõusse või tühistab otsuse ja saadab asja otsuse teinud isikule või organile uueks lahendamiseks. Mõjuvatel põhjustel võib vaidluskomisjon apellatsiooni läbivaatamise tähtaega pikendada, teavitades sellest apellatsiooni esitajat. Vaidluskomisjoni otsus ülikoolis edasikaebamisele ei kuulu.

158. Kui üliõpilane ei nõustu lopueksamil või lõputöö kaitsmisel saadud hindega, on tal õigus esitada õppeprodekaanile kirjalik apellatsioon kolme tööpäeva jooksul pärast lopueksami või lõputöö tulemuste teatavakstegemist. Õppeprodekaan kutsub apellatsiooni läbivaatamiseks kokku uues koosseisus komisjoni seitsme päeva jooksul alates apellatsiooni saamisest. Komisjon lahendab apellatsiooni seitsme päeva jooksul alates komisjoni kokkukutsumisest. Komisjoni koosolek protokollitakse ja otsust saab vaidlustada, esitades seitsme päeva jooksul alates otsuse teatavakstegemisest apellatsiooni vaidluskomisjonile.

159. Kui vaidlustatakse hinnet, sealhulgas lopueksamil või lõputöö kaitsmisel saadud hinnet, on uuel hindamisel õigus jätta hinne muutmata, tõsta hinnet või langetada hinnet. Vaidluskomisjonil ei ole õigust hinnet muuta.

160. Kui üliõpilane ei nõustu õppeprodekaani otsusega õppetasu määramise või õppetasu maksmisest vabastamise kohta, on tal õigus esitada õppeprodekaanile kirjalik apellatsioon kümne tööpäeva jooksul alates otsuse teatavakstegemisest. Õppeprodekaan teeb oma põhjendatud otsuse apellatsiooni rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta üliõpilasele teatavaks seitsme päeva jooksul alates apellatsiooni esitamisest. Kui õppeprodekaan otsust ei muuda, võib üliõpilane esitada otsuse vaidlustamiseks õppeprorektorile apellatsiooni seitsme päeva jooksul alates otsuse muutmata jätmisest teatamisest. Õppeprorektor teeb 14 päeva jooksul alates apellatsiooni esitamisest otsuse, kas ta jätab vaidlustatud otsuse jõusse või tühistab otsuse ja teeb sama asja kohta uue otsuse. Õppeprorektori otsust ülikoolis edasi kaevata ei saa.