Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.7.2. Nõukogu otsus


149.
Nõukogu arutab kinnisel arutelul, milles osalevad nõukogu liikmed ja oponent või oponendid ning ilma hääleõiguseta juhendaja(d), doktorikraadi taotleja doktoritööd, ettekannet ja suutlikkust kaitsta diskussioonis oma doktoritöö põhiseisukohti. Arvestades oponendi või oponentide hinnanguid doktoritööle ja diskussioonile, võtab nõukogu avalikul hääletusel vastu ühe järgmistest otsustest, mis protokollitakse:

149.1. doktoritöö kaitsmine oli edukas (hinne „kaitstud“). Anda taotlejale doktorikraad;

149.2. doktoritöö kaitsmine ei olnud edukas (hinne „mittekaitstud“). Mitte anda doktorikraadi taotlejale doktorikraadi;

149.3. mitte teha otsust plagiaadi või muu akadeemilise petturluse kahtluse tõttu. Saata doktoritöö ekspertidele hinnangu andmiseks.

150. Nõukogu otsus peab sisaldama põhjendust. Kui nõukogu otsustab doktorikraadi taotlejale doktorikraadi mitte anda, tuleb esitada töös või töö kaitsmisel ilmnenud sisulised puudused, mis ei lubanud doktorikraadi anda.

151. Punktis 149.3 sätestatud juhul küsib nõukogu vähemalt kaks eksperdihinnangut ning doktorikraadi taotleja ja juhendaja(te) seletuskirja. Seejärel teeb nõukogu ühe kuu jooksul pärast kaitsmist ühe järgmistest otsustest, mis protokollitakse:

151.1. plagiaadi või muu akadeemilise petturluse kahtlus ei leidnud kinnitust ja

151.1.1. doktoritöö kaitsmine oli edukas (hinne „kaitstud“). Anda taotlejale doktorikraad;

151.1.2. doktoritöö kaitsmine ei olnud edukas (hinne „mittekaitstud“). Mitte anda doktorikraadi taotlejale doktorikraadi;

151.2. plagiaadi või muu akadeemilise petturluse kahtlus leidis kinnitust. Mitte anda doktorikraadi taotlejale doktorikraadi ja teha teadusprorektorile ettepanek doktorant eksmatrikuleerida akadeemilise petturluse tõttu eeskirja punkti 87.12.1 alusel.

152. Diplomi väljaandmise aluseks on nõukogu koosoleku protokoll. Lisaks nõuetekohastele vormielementidele sisaldab protokoll doktorikraadi taotleja nime, doktoritöö pealkirja eesti keeles ja keeles, milles doktoritöö on kirjutatud, või eestikeelse doktoritöö puhul eesti ja inglise keeles, juhendaja(te), oponendi või oponentide ja doktoritöö kaitsmisel viibinud otsustusõiguslike nõukogu liikmete nimesid koos teaduskraadidega, nõukogu esimehe nime, hääletamistulemusi ning otsust doktorikraadi andmise kohta.

Diplomi kättesaamine 

Doktoridiplomeid antakse kätte üks kord aastas 1. detsembri pidulikul aktusel aulas. Kui soovitakse diplomit kätte saada käesoleva aasta 1. detsembril, siis peaks kaitsmine toimuma hiljemalt sama aasta 23. novembril, sest apellatsioone saab esitada 1 nädala jooksul pärast kaitsmist. Novembri lõpukuupäevadel sooritatud kaitsmiste diplomid antakse kätte järgmise aasta 1. detsembril. Ülikool saadab kõigile aasta jooksul kaitsnud doktoritele kutsed kas ülikooli sisepostiga (kui on ülikooli töötaja) või CV-s näidatud e-posti aadressile  (NB! kirjutage CV-sse sellised kontaktandmed, kust Teiega kindlasti kontakti saab).

Kui mingil põhjusel ei ole võimalik 1. detsembri promoveerimisel osaleda, siis saab diplomi kätte (reeglina pärast 1. detsembrit) õppeosakonnast Jakobi 1 (kirik, sissepääs hoovi poolt) õppekorralduse spetsialistilt Helen Asveit (737 5628; helen.asveit@ut.ee).

Kui on vaja enne diplomi kättesaamist tõendada, et Te olete doktorikraadi kaitsnud, siis vastava tõendi saab õppeosakonnast Jakobi 1 (kirik, sissepääs hoovi poolt) õppekorralduse spetsialistilt Helen Asveit (737 5628; helen.asveit@ut.ee).

Promoveerimine 

NB! promoveeritav annab enne aktust allkirja diplomi kättesaamise kohta, täpsem info on kutsel.

Aktusel toimub promoveerimine järgmiselt:

  • akadeemiline sekretär ütleb doktori nime ja loeb ette diplomi teksti;
  • doktor tuleb ette;
  • rektor annab üle diplomi ja surub kätt;
  • lillede üleandmine.

Riietus promoveerimisel:

  • Frakk / tume ülikond / rahvarõivad Aumärgid
  • (Pikk) kleit / kostüüm (ka pükskostüüm) / rahvarõivad Aumärgid
  • Suur dekoltee, paljad õlad ja kootud džemper pole kohased.

153. Kui nõukogu otsustab doktorikraadi taotlejale doktorikraadi mitte anda, on taotlejal õigus taotleda üks kord sama doktoritöö korduskaitsmisele lubamist nõukogu määratud aja jooksul.