Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.4.2. Doktoritöö tervikliku teaduspublikatsioonide kogumina


107.
Terviklik teaduspublikatsioonide kogum peab vastama punktis 121 esitatud nõuetele ja koosneb kolmest teadusartiklist ja katuspeatükist, kui käesolevas eeskirjas pole sätestatud teisiti.

108. Tervikliku teaduspublikatsioonide kogumi

108.1. katuspeatükk peab vastama punktis 118 esitatud nõuetele;

108.2. kolm teadusartiklit peavad olema eelretsenseeritud ja avaldamiseks vastu võetud punktides 116.1 või 116.2 kirjeldatud väljaannetes. Nõukogu põhjendatud otsusel võib kolmest artiklist üks olla positiivselt eelretsenseeritud nõukogu valitud kahe sõltumatu rahvusvaheliselt tunnustatud teadlase poolt.

Teadusartikli retsenseerimise korraldab doktorikraadi andev nõukogu vastavalt punktidele 125.2 ja 126. Retsensioon peab olema samaväärne kõrge kvaliteediga teadusajakirja retsensiooniga. 

109. Terviklik teaduspublikatsioonide kogum võib koosneda ka

109.1. punktis 118 esitatud nõuetele vastavast katuspeatükist ja

109.2. vähemalt ühest punktidele 116.1 või 116.2 vastavast publikatsioonist ning vähemalt kahest leiutise patendist või patenditaotlusest;

109.3. vähemalt kahest punktidele 116.1 või 116.2 vastavast publikatsioonist ning vähemalt ühest patendist, patenditaotlusest või rakenduslikust lahendusest.

110. Doktorikraadi taotleja peab olema vähemalt ühe teaduspublikatsiooni juhtiv või ainus autor.

111. Kui publikatsioonil, leiutisel või rakenduslikul lahendusel on mitu autorit või doktoritöö moodustab osa ühisuurimusest, peab doktorikraadi taotleja panus selle valmimisse olema oluline ja doktoritöös üksikasjalikult kirjeldatud.

Hea tava kohaselt tuleb kaasautoreid uurimistöö doktoritöös kasutamisest teavitada. Juhul, kui doktoriõppes õppija soovib ühispublikatsiooni doktoritöös esmaavaldada, tuleb kõikidelt kaasautoritelt võtta kirjalik nõusolek.

Ühe publikatsiooni kasutamine mitmes doktoritöös on põhimõtteliselt lubatud, lõpliku otsuse teeb kraadi andev nõukogu.  

112. Nõukogul on õigus lubada kaalutletud ja põhjendatud otsuse alusel teaduspublikatsioonide kogumina vormistatud doktoritöö kaitsmisele ka siis, kui sellesse kuulub punktis 107 nõutust vähem teaduspublikatsioone, kuid vähemalt üks neist sisaldab rahvusvaheliselt silmapaistval tasemel teadustööd, millel on selgelt nähtav ja arusaadav, eriala teaduslikku maailmapilti muutev tulemus, ning doktorikraadi taotleja on publikatsiooni juhtiv või ainus autor.

Punktis 112 kirjeldatud juhtumi üle otsustamiseks konsulteerib doktoriõppes õppija juhendaja doktorikraadi andva nõukoguga. Nõukogu positiivne tagasiside on aluseks doktorikraadi taotleja poolt nõukogule dokumentide esitamiseks vastavalt punktile 122. Nõukogu otsus erandi lubamise kohta tehakse koos kaitsmisele lubamise otsusega (punkt 125