Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.1.3. Külalisdoktorant

15. Külalisdoktorant on mõne teise kõrgkooli doktorant, kes arvatakse teadusprorektori korraldusega ülikooli õppima üheks semestriks või õppeaastaks.

16. Külalisdoktorandi staatuse saamiseks esitab isik teadusprorektorile avalduse, millel on valdkonna teadusprodekaani ja kodukõrgkooli vastutava isiku nõusolek. Teadusprodekaan võib jätta nõusoleku andmata, kui avalduse esitaja ei vasta doktoriõppe programmis või õppeaines kehtestatud tingimustele või õppetöös osalejate piirarv on täis. Teadusprorektori korraldus külalisdoktorandiks arvamise kohta ja külalisdoktorandi avaldus annavad aluse tema registreerimiseks avaldusel olevatesse õppeainetesse õppekorralduseeskirja alapeatüki II.3 kohaselt.

17. Külalisdoktorandina õppida soovija peab tõendama õppekeele oskust vähemalt Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud B2-tasemel.

18. Õppeaja lõppedes väljastab dekanaat külalisdoktorandile õpitulemuste väljavõtte.

19. Külalisdoktorandi õpinguid võib pikendada teadusprodekaani korraldusega kuni üheks õppeaastaks.

20. Ülikool katkestab külalisdoktorandi õpingud teadusprorektori korraldusega

20.1. teadusprodekaani esildise alusel, kui kulalisdoktorant ei ole täitnud ülikooli õppekorralduse või sisekorra nõudeid;

20.2. ülikoolidevahelise koostöölepingu lõppemisel või

20.3. külalisdoktorandi avalduse alusel.