Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.6. Eksmatrikuleerimine


87.
Doktorant eksmatrikuleeritakse ülikooli algatusel teadusprorektori korraldusega teadusprodekaani või finantsjuhi esildise või doktorikraadi andva nõukogu otsuse alusel järgmistel põhjustel:

87.1. doktoriõppe programmi täies mahus täitmisel;

87.2. õppe lõpukuupäeva möödumisel;

87.3. edasijõudmatuse tõttu:

87.3.1. doktorandi negatiivsel atesteerimisel või atesteerimata jätmisel;

87.3.2. punktis 79.2 nimetatud täiendava tähtajaga nõustumisest teatamata jätmisel või sellest keeldumisel;

87.3.3. ühes õppeaines neljal korral negatiivse eksamitulemuse saamisel;

87.3.4. korduskaitsmise järel kraadi andmata jätmisel;

87.4. esimese aasta doktorandi puhul punktis 53 nimetatud perioodiplaani esitamata jätmisel;

87.5. doktorandi immatrikuleerimisel teise õppekava või doktoriõppe programmi alusel;

87.6. õppetasu tasumata jätmisel õppekulude hüvitamise tingimustes ja korras kehtestatud tähtpäevaks;

87.7. doktorandi õppekoha rahastamise lepingu lõppemisel, juhul kui see oli sõlmitud kogu õppeajaks ja teadusprodekaan ei otsusta põhjendatud juhul teisiti;

87.8. nooremteaduri kogu õppeajaks sõlmitud töölepingu lõppemisel, kui teadusprodekaan ei otsusta põhjendatud juhul teisiti;

87.9. doktoriõppe programmi või eriala sulgemisel, kui doktorant ei avalda sulgemise hetkeks soovi jätkata õppimist teise doktoriõppe programmi või eriala alusel;

87.10. ühisõppekava või piiriülese ühisõppekava põhimõtetega õppekava alusel õppiva doktorandi eksmatrikuleerimisel ühisõppekava koordineerivast ülikoolist;

87.11. välisriigis eelmise õppeastme lõpetanud doktorandi puhul eelmist haridustaset tõendavate dokumentide esitamata jätmisel vastuvõtueeskirjas kehtestatud tähtpäevaks;

87.1111välisdoktorandi puhul, kes ei ole Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide ega Šveitsi kodanik, Eestis viibimise seadusliku aluse puudumise tõttu, kui teadusprodekaan ei otsusta põhjendatud juhul teisiti;

87.12. teadusprorektori otsuse alusel vääritu käitumise tõttu alljärgnevatel juhtudel:

87.12.1. akadeemilise petturluse korral;

87.12.2. doktorandina tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel;

87.12.3. dokumentide võltsimisel;

87.12.4. üldtunnustatud käitumisnormide või akadeemiliste tavade vastu olulisel määral eksimisel.

88. Ülikooli algatusel toimuv eksmatrikuleerimine vormistatakse üldjuhul kolme nädala jooksul alates punktis 87 sätestatud sündmuse toimumisest. Eksmatrikuleerimine punkti 87.3.3 alusel vormistatakse selle semestri lõpuks, mil saadi viimane negatiivne tulemus. Punkti 87.5 alusel toimuv eksmatrikuleerimine vormistatakse enne uuele õppekohale immatrikuleerimist. Punkti 87.6 alusel toimuv eksmatrikuleerimine vormistatakse seitsme nädala jooksul tasemeõppekulude hüvitamise tingimustes ja korras kehtestatud tähtpäeva möödumisest arvates. Kui doktorant on vaidlustanud eksmatrikuleerimise aluseks oleva ülikooli otsuse, siis eksmatrikuleerimise vormistamise tähtaja kulgemine peatub vaidluse lahendamise ajaks.

89. Doktorant eksmatrikuleeritakse omal algatusel tema avalduse alusel teadusprorektori korraldusega. Ülikoolil on õigus küsida avalduse esitamise põhjust ja kooskõlastada avaldus juhendaja ja doktoriõppe programmi eriala juhi eesmärgiga pakkuda doktorandile nõustamist.

90. Pooltest sõltumatutel asjaoludel eksmatrikuleeritakse doktorant teadusprorektori korraldusega teadusprodekaani esildise alusel järgmistel juhtudel:

90.1. kohus on määranud üliõpilasele piiratud teovõime tõttu eestkostja;

90.2. üliõpilase surma korral.