Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.6. Doktoritöö avaldamine


134.
Doktoritöö avaldatakse paberil ja elektroonselt Creative Commonsi litsentsiga CC BY NC ND 4.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab tuletatud teose loomise ja teose kasutamise ärilisel eesmärgil. Doktoritööd trükitakse vähemalt 15 eksemplari.

135. Kui doktoritööd kaitstakse tervikliku teaduspublikatsioonide kogumina, avaldatakse selles katuspeatükk koos teaduspublikatsioonidega. Kui publikatsioone ei ole teistele isikutele kuuluvate autori varaliste õiguste tõttu võimalik avaldada, viidatakse doktoritöös publikatsiooni avaldamise allikale koos viitega internetiallikale. Autoril on õigus keelata käsikirjalise artikli avaldamine elektroonselt enne selle esmaavaldamist.

Punktis 138 nimetatud lepingu lisas määratakse täpselt ära, kuidas varem avaldatud või publitseerimiseks esitatud artiklid trüki- ja elektroonses versioonis avaldatakse – kas terviktekstidena või viidetena. Trüki- ja elektroonne versioon võivad selles osas erineda. Trükiversiooni jaoks on lihtsam luba saada, elektroonses versioonis sageli tervikartiklit avaldada ei lubata. Käsikirjaliste artiklite puhul, mida pole publitseerimiseks veel esitatud, võib autor keelata nende avaldamise elektroonses versioonis.

Varasemate publikatsioonide doktoritöös avaldamise loa küsimine avaldajalt:

  • esmalt uurige kirjastuse/ajakirja kodulehelt, kas neil on avaldamise loa küsimiseks oma spetsiifiline vorm, sageli on see olemas ja seda saab esitada ka elektroonselt;
  • kui kirjastusel/ajakirjal oma spetsiifilist vormi ei ole, siis soovitusliku kirja näidise leiate siin. 

136. Kui doktoritööd kaitstakse trükis ilmunud monograafia(te) põhjal, avaldatakse selles viide monograafia(te)le.

137. Kui publikatsioonide või muude doktoritöö osade avalikustamine ei ole isikuandmete, riigi- või ärisaladuse või muu salastatud teabe kaitseks võimalik, avaldatakse nendest autori koostatud nimestik. Autor esitab nõukogule põhjendatud taotluse doktoritöö avalikustamise piirangute kehtestamiseks. Piirangud kehtestab teadusprorektor nõukogu ettepanekul.

138. Doktoritöö trükib ülikooli kirjastus, kui doktorikraadi taotleja ei otsusta erandjuhul teisiti. Doktoritöö trükkimiseks sõlmivad autor ja ülikool lepingu.

139. Kui doktoritööd ei trüki ülikooli kirjastus, antakse ülikooli raamatukogule üle üks trükitud eksemplar ja elektrooniline fail doktoritööst. Vajaduse korral täpsustatakse lepingus doktoritöö avaldamise tingimusi.

140. Doktoritöö trükitakse vastavalt ülikooli kirjastuse tehnilistele nõuetele käsikirjade kohta ja valdkonnale omase kaanekujundusega.

141. Autor esitab ülikooli kirjastusele vähemalt seitse nädalat enne kaitsmise kuupäeva elektroonselt doktoritöö käsikirja, populaarteadusliku eesmärgiga koostatud ja laiale lugejaskonnale mõeldud eesti- ja ingliskeelse lühikokkuvõtte (kuni 2000 tähemärki) ning publikatsioonide separaadid või PDF-vormingus failid. Autor esitab kirjastusele väljavõtte nõukogu protokollist kaitsmisele lubamise kohta, varem avaldatud publikatsiooni uuesti avaldamiseks avaldajalt saadud litsentsi, kui seda on vaja, ja punktis 137 nimetatud juhul teadusprorektori korralduse koopia.

142. Autor vastutab selle eest, et doktoritöö avaldamisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalse omandi õigusi, isikuandmete kaitse ega muid õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

143. Ülikooli kirjastus tagab doktoritöö elektroonse ja paberversiooni samasuse, arvestades punktides 136 ja 137 nimetatud erisusi. Kirjastus saadab rektoraadile ja õppeosakonnale ühe pabereksemplari. Kui doktoritööd trükitakse vähem kui 50 eksemplari, saadab kirjastus ühe pabereksemplari ja elektroonse versiooni ülikooli raamatukogule, Eesti Rahvusraamatukogule, Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogule ja Tallinna Ülikooli akadeemilisele raamatukogule.

144. Ülikool tagab doktoritöö elektroonse ja paberversiooni avaldamise, säilimise ja kättesaadavuse.