Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.7.1. Kaitsmiskoosolek


145.
Doktoritööd kaitstakse nõukogu koosolekul avaliku akadeemilise diskussioonina. Kui doktoritöö sisaldab riigisaladust, ärisaladust, isikuandmete kaitse nõuetest tulenevalt avaldamisele mittekuuluvat või muud salastatud teavet, võib teadusprorektor nõukogu ettepanekul kuulutada koosoleku kinniseks.

146. Kaitsmine toimub vaid siis, kui kohal on doktorikraadi taotleja ja vähemalt üks oponent ning koos lisaliikmetega vähemalt kuus otsustusõiguslikku nõukogu liiget. Kaitsmisel võib osaleda ka reaalajas toimuva kahesuunalist pilti ja heli võimaldava side abil, v.a doktorikraadi taotleja, kes võib seda teha ainult mõjuval põhjusel ja teadusprodekaani otsusel.

147. Kaitsmine, välja arvatud punktis 149 nimetatud kinnine arutelu, salvestatakse heli- või videofailina, mida säilitatakse ülikoolis kehtiva korra kohaselt. Kinnise kaitsmise korral kehtestatakse failile juurdepääsupiirang.

148. Kaitsmine koosneb järgmistest osadest:

148.1. koosoleku juhataja sissejuhatus ja doktorikraadi taotleja tutvustamine;

148.2. doktorikraadi taotleja ettekanne (lectio praecursoria);

148.3. oponendi või oponentide sõnavõtud;

148.4. akadeemiline diskussioon doktorikraadi taotleja ja oponendi või oponentide vahel;

148.5. akadeemiline diskussioon nõukogu liikmete ja kohalviibijatega;

148.6. nõukogu otsuse vastuvõtmine kinnisel arutelul;

148.7. nõukogu otsuse väljakuulutamine;

148.8. doktorikraadi taotleja lõppsõna.