Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.2. Juhendamine

21. Valdkonna nõukogu otsusega või valdkonna nõukogu otsusel doktoriõppe programmi eriala haldava instituudi nõukogu otsusega määratakse enne doktorandi immatrikuleerimist juhendaja(d), sealhulgas vastutav juhendaja, ja kinnitatakse doktoritöö teema. Juhendaja määramiseks on vajalik juhendaja nõusolek. Vastutav juhendaja esitab nõukogule doktoritöö teema eesti ja inglise keeles ning doktoritöö kirjutamise keeles, kui see on muu kui eesti või inglise keel, ning doktoritöö liigitamiseks kuni kolm valdkondliku klassifikaatori Common European Research Classification Scheme alusel määratud eriala

Juhendaja määramise põhimõtted leiad doktoriõppe hea tava punktist I.3.

22. Eksternile määratakse juhendaja(d), sealhulgas vastutav juhendaja, enne eksterniks arvamist valdkonna nõukogu otsusega või valdkonna nõukogu otsusel doktoriõppe programmi eriala haldava instituudi nõukogu otsusega.

23. Doktoriõppes õppija juhendajal peab olema doktorikraad. Põhjendatud juhtudel võib üheks juhendajaks määrata oma ala juhtiva praktiku sõltumata doktorikraadi olemasolust.

24. Vastutav juhendaja peab olema töölepingu alusel ülikooliga seotud, välja arvatud juhul, kui doktoriõppe korraldamiseks sõlmitud asutustevahelises koostöölepingus sätestatakse teisiti. Sel juhul peab ülikooliga olema töölepingu alusel seotud vähemalt üks juhendaja.

25. Doktoriõppes õppija, juhendaja(te) ja ülikooli vahel sõlmitakse ühe kuu jooksul pärast doktorandi immatrikuleerimist või eksterniks arvamist juhendamiskokkulepe. Kui eksternina õppimist jätkatakse vahetult pärast õppimise perioodi, mille kohta on sõlmitud juhendamiskokkulepe ja selle tingimusi ei ole vaja muuta, siis kehtib kokkulepe ka uuel õppimise perioodil.

Enne juhendamiskokkuleppe sõlmimist tasub tutvuda soovituslike tegevusjuhistega doktoriõppes õppijale ja juhendajale doktoriõppe heas tavas

Lepe sõlmitakse nii mitmes eksemplaris, kui on leppele allakirjutanuid. Igale allakirjutanule jääb üks eksemplar.

Juhendamiskokkuleppes tuleb kirja panna, kuidas juhendajad omavahel vastutust ja tööülesandeid jagavad.

Lepe registreeritakse ja säilitatakse teaduskonna dekanaadis või kui dekaan on volitanud instituudi juhi juhendamiskokkuleppeid allkirjastama, siis instituudis, kuhu doktorant on immatrikuleeritud. 

26. Juhendaja kinnitanud nõukogul on õigus määrata doktoriõppes õppija või juhendaja avalduse alusel uus juhendaja või lõpetada juhendamise kohustus.