Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.4.6. Doktoritöö ülesehitus


121.
Doktoritöö ülesehitus on järgmine:

121.1. tiitellehed;

121.2. sisukord („Contents“);

121.3. doktoritöö aluseks olevate autori teaduspublikatsioonide, patentide, patenditaotluste ja rakenduslike lahenduste nimekiri („List of publications“);

121.4. doktoritöö autori panuse kirjeldus mitme autoriga teaduspublikatsioonis, leiutises või rakenduslikus lahenduses („Author’s contribution to the publications“);

121.5. sissejuhatus („Introduction“);

121.6. töö põhiosa, mis sisaldab:

121.6.1. ülevaadet uurimisvaldkonna hetkeseisust ja uurimisprobleemi kohast selles;

121.6.2. uurimisülesande püstitust;

121.6.3. kaitsmisele esitatavaid väiteid;

121.6.4. metoodika kirjeldust;

121.6.5. uurimisülesande lahendamise käiku või tõestust;

121.6.6. diskussiooni ja järeldusi;

121.6.7. kokkuvõtet;

121.7. kasutatud kirjanduse loetelu („References“);

121.8. töö eri osade sisu ammendav eestikeelne kokkuvõte, kui doktoritöö on kirjutatud võõrkeeles, ja võõrkeelne kokkuvõte, kui doktoritöö on kirjutatud eesti keeles („Abstract“);

121.9. autori eesti- ja ingliskeelne elulugu, mis sisaldab nime, sünniaega, ülikooli lõpetamise järel kehtivat e-posti aadressi, haridus- ja töökäiku, infot uurimistöö põhisuundade ning publikatsioonide, patentide, patenditaotluste ja rakenduslike lahenduste kohta ning kuuluvust erialaorganisatsioonidesse („Curriculum vitae“).