Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.8.2. Ühisjuhendamise lepingu tingimused


162.
Ülikooli doktorikraadi andev nõukogu kiidab ühisjuhendamise lepingu heaks eeldusel, et selles lepitakse kokku vähemalt järgmistes tingimustes:

162.1. doktorandi õppesse registreerimise tingimused ülikoolis ja väliskõrgkoolis ning planeeritav õppeaeg;

162.2. uurimistöö teema ja ülikoolis läbitav doktoriõppe programm ja eriala;

162.3. juhendajad ülikoolis ja väliskõrgkoolis ning nende kohustused doktorandi juhendamisel;

162.4. individuaalplaan, sealhulgas kohustuslikud oppeained ja koolitused, ja eeldatav ajakava;

162.5. VÕTA tingimused;

162.6. õpingute ja teadustöö, muu hulgas konverentsidel osalemise ja lähetuste rahastamise tingimused;

162.7. vastastikuse teavitamise ja aruandluse nõuded, muu hulgas atesteerimiseks esitatavad dokumendid;

162.8. kraadi taotlemise kord;

162.9. doktoritöö vormistamise ja publitseerimise tingimused ja kord, sealhulgas doktoritöö keel;

162.10. doktoritööd puudutavad intellektuaalomandi õigused;

162.11. doktoritöö kaitsmise tingimused ja kord, sealhulgas kaitsmise keel ja koht;

162.12. ühisnõukogu moodustamise, otsuste tegemise ja nende vaidlustamise kord;

162.13. lõpetamisel väljastatavad lõpudokumendid ja akadeemilised kraadid;

162.14. lepingu lõppemise tingimused ja kord.

163. Doktoriõppes õppija, kes on sõlminud ülikooli ja väliskõrgkooliga ühisjuhendamise lepingu, mis kehtib kraadi taotlemise hetkel, võib taotleda doktoritöö kaitsmist ühisjuhendamise lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras, kui ta

163.1. taotleb doktorikraadi ühisjuhendamise lepingus kokku lepitud ülikooli doktoriõppe programmi alusel;

163.2. on täitnud punktis 103 nimetatud tingimused, sealjuures on läbinud ülikooli doktoriõppe programmis ette nähtud õppetöö mahust vähemalt poole ulatuses ülikoolis.

164. Kui doktoriõppes õppija soovib doktoritööd kaitsta ühisjuhendamise lepingu alusel, toimub doktorikraadi taotlemine, doktoritöö vormistamine, publitseerimine ja kaitsmine ning kraadi andmise otsustamine ühisjuhendamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

Lepingu tingimused:

  • Lepingus kokkulepitav ei tohi olla vastuolus kummagi riigi seadustega, kuid kokkulepitavad tingimused võivad erineda tavapärasest kraadi taotlemise korrast Tartu Ülikoolis.
  • Üldiselt lähtutakse peamiselt selle ülikooli õigusaktidest, kus toimub kaitsmine.

Tartu Ülikooli nõuded, mida ei ole võimalik lepingus muuta:

  1. Tartu Ülikooli doktoriõppekava peab läbima täies mahus, sealhulgas peab Tartu Ülikoolis läbima doktoriõppe programmis ette nähtud õppetöö mahust vähemalt pool, neid õppeaineid ei või VÕTAga üle kanda;
  2. Ühine kaitsmiskomisjon peab olema vähemalt kuueliikmeline ja vähemalt kolm liiget peavad olema Tartu Ülikooli esindajad;
  3. Tulemuseks on nn double diplom, mõlemad ülikoolid annavad välja oma diplomi vastava kraadi nimetusega.