Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

VII.9. Akadeemilise hea tava järgimine


VII.9. Akadeemilise hea tava järgimine

140. Õppetöö osapooled järgivad head akadeemilist tava, olles ausa ja õiglase käitumisega üksteisele eeskujuks. Kui üliõpilane märkab akadeemilist petturlust, siis hea tava on teavitada sellest ülikooli.

141. Vääritu käitumine on akadeemiline petturlus, üldtunnustatud käitumisnormide või akadeemiliste tavade vastu olulisel määral eksimine, dokumentide võltsimine ning üliõpilasena tahtlikult toime pandud kuritegu.

142. Akadeemiline petturlus on

142.1. õpiväljundite hindamisel sellise materjali või abi kasutamine, mida õppejõud ei ole sõnaselgelt lubanud;

142.2. lubamatu abi küsimine ja tarvitamine, näiteks etteütlemine, mahakirjutamine, individuaalsel hindamisel kaaslase abi tarvitamine;

142.3. selline teadmiste vahetamine, mis ei ole õppejõu poolt lubatud;

142.4. teise üliõpilase hindamisel osalemine, kui see ei ole lubatud;

142.5. kellegi teise töö esitamine oma nime all või selle osade tahtlik kasutamine nõuetekohase akadeemilise viitamiseta;

142.6. iseenda töö uuesti esitamine samas või teises õppeaines, välja arvatud juhul, kui õppejõud on seda lubanud.

143. Akadeemilise petturluse ja vääritu käitumise kahtlusega juhtumite menetlemiseks moodustatakse igas valdkonnas või dekaani otsusel instituudis vastava üksuse juhi korraldusega alalised vähemalt viieliikmelised komisjonid. Komisjoni võivad kuuluda vastava üksuse akadeemilised töötajad, programmijuhid ja peab kuuluma vähemalt üks üliõpilane. Komisjoni(de) töökorralduse kehtestab valdkonna nõukogu.

144. Õppeaines toimunud akadeemilise petturluse avastanud õppejõul on kohustus rikkumise puhul teha üliõpilasele hoiatus või raskema rikkumise korral teha komisjonile esildis juhtumi menetlemiseks. Üliõpilasel on õigus esitada viie tööpäeva jooksul seletuskiri ja taotleda juhtumi menetlemist komisjonis. Hoiatust ja üliõpilase seletuskirja on õigus näha akadeemilise petturluse juhtumitega tegeleva komisjoni liikmetel ja teistel asjassepuutuvatel ülikooli töötajatel. Hoiatused kustutatakse kahe aasta möödumisel.

145. Kui üliõpilase vääritu käitumise, sealhulgas akadeemilise petturluse kahtlusega juhtumi avastaja ei ole õppeaine õppejõud, tuleb tal teavitada komisjoni juhtumist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

146. Komisjon teavitab üliõpilast menetlusest, esitab talle ülevaate komisjonile teadaolevatest asjaoludest ning küsib temalt juhtumi kohta selgituse.

147. Akadeemilise petturluse ja muu vääritu käitumise tuvastamisel teeb komisjon

147.1. õppejõule ettepaneku üliõpilase hoiatamiseks või

147.2. õppeprodekaanile ettepaneku üliõpilasele noomituse tegemiseks või

147.3. õppeprodekaanile ettepaneku teha õppeprorektorile esildis üliõpilase eksmatrikuleerimiseks.

148. Ettepanekus esitatakse põhjendused, millistele asjaoludele ja tõenditele tuginedes komisjon akadeemilise petturluse tuvastas ning millistel kaalutlustel otsustati ettepanek teha. Komisjoni ettepaneku põhjal teeb õppeprodekaan üliõpilasele kirjaliku noomituse või õppeprorektorile esildise üliõpilase eksmatrikuleerimiseks. Kui õppeprodekaan ei nõustu komisjoni seisukohaga, võib ta suunata juhtumi edasiseks uurimiseks komisjonile tagasi.

149. Kui üliõpilane paneb toime akadeemilise petturluse ja saab noomituse või alustatakse eksmatrikuleerimist, märgitakse vastava õppeaine protokolli hinne F, arvestuse puhul „mittearvestatud“, ning sellisel juhul ei ole tal õigust sooritada selle õppeaine kordushindamist. Hoiatuse korral on õppejõul õigus hinnata õppeaine negatiivse hindega või alandada hinnet.