Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.3. Õppeainetesse registreerumine


II.3. Õppeainetesse registreerumine

22. Õppeainesse registreerumisega väljendab üliõpilane oma otsust see õppeaine läbida ning ülikoolil tekib õigus hinnata selle aine läbimise tulemuslikkust ja küsida õppeinfosüsteemis tagasisidet õppimise ja õpetamise kohta.

23. Ühel semestril saab õppeainetesse registreeruda kuni 50 EAP mahus, välja arvatud lõputöö maht. Suuremas mahus õppeainetesse registreerumise otsustab programmijuht.

24. Registreerumine õppeainetesse algab akadeemilises kalendris sätestatud ajal, mais järgmise sügissemestri õppeainetesse ja detsembris järgmise kevadsemestri õppeainetesse, ning lõpeb vastava semestri alguseks, kui õppeaines ei ole määratud teisiti. Esimese semestri üliõpilaste registreerimine kohustuslikesse õppeainetesse võib alata õppeaasta alguses ja kesta vähemalt kaks nädalat.

25. Üldisest registreerimiskorrast tehakse järgmised erandid.

25.1. Külalisüliõpilane või ekstern registreerub valitud õppeainetesse õppeinfosüsteemis, dekanaadis, instituudis või kolledžis kahe nädala jooksul alates tema õpingute algusest ülikoolis.

25.2. Pärast õppeainesse registreerimise tähtaja lõppu akadeemiliselt puhkuselt naasnud või vaba õppekoha täitnud üliõpilane registreeritakse tema soovil õppeainesse õppekava haldavas valdkonnas, instituudis või kolledžis nädala jooksul alates akadeemilise puhkuse lõppemisest või õppekoha täitmisest.

26. Osakoormusega õppival üliõpilasel on kohustus igal semestril õppeainetesse registreeruda, välja arvatud juhul, kui õppekava täitmiseks on vaja sooritada ainult lopueksam või kaitsta lõputöö.

27. Üliõpilasel on õigus tühistada õppeainesse registreerumine

27.1. kahe nädala jooksul alates esimese kontaktõppe toimumisest või õppeaines määratud muul tähtajal. Sellisel juhul on üliõpilasel õigus registreeruda kokkuleppel vastutava õppejõuga teise õppeainesse, kuid seda vaid kahe nädala jooksul pärast esimese kontaktõppe toimumist selles õppeaines või õppeaines määratud registreeringu tühistamise tähtaja jooksul. Õppeprodekaan võib erandkorras põhjendatud juhtudel lubada üldisest tähtajast hilisemat õppeainesse registreerumise tühistamist;

27.2. õppeaine toimumisaja muutumise korral kahe nädala jooksul pärast muudatusest teavitamist;

27.3. kahe nädala jooksul pärast õppekava vahetust õppeaines, mis ei kuulu uude õppekavasse;

27.4. kahe nädala jooksul pärast välismaal õppijaks arvamist;

27.5. samal semestril VÕTA-ga läbitud õppeaines.

28. Kui õppeaine toimumiseks vajalik vähim osalejate arv ei täitu, on programmijuhil õigus tühistada õppeaine toimumine kolme tööpäeva jooksul alates õppeainesse registreerimise tähtpäevast, korraldades registreerunud üliõpilaste teavitamise. Seitsme päeva jooksul alates selle otsuse teatavakstegemisest on õppeainesse registreerunud üliõpilastel õigus kokkuleppel vastutava õppejõuga registreeruda teise õppeainesse. Kui õppeaines osalejate arv langeb alla miinimumi pärast semestri algust, võib õppeaine toimumise tühistada kõigi selles osalevate üliõpilaste nõusolekul, mis on esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.