Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.9. Doktorikraadi andva nõukogu otsuste vaidlustamine ja tühistamine


171.
Doktorikraadi taotlemise ja andmise korra rikkumisel võib doktorikraadi taotleja esitada nõukogu otsuse peale teadusprorektorile apellatsiooni viie tööpäeva jooksul alates nõukogu otsuse teatavakstegemisest. Teadusprorektor moodustab apellatsiooni menetlemiseks vähemalt kolmeliikmelise apellatsioonikomisjoni, mille esimees on teadusprorektor. Vähemalt kolmel apellatsioonikomisjoni liikmel peab olema doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

172. Apellatsioonikomisjon otsustab 30 päeva jooksul alates apellatsiooni esitamisest, kas jätab vaidlustatud otsuse jõusse või tühistab selle ja saadab otsuse teinud nõukogule või punktis 170 nimetatud juhul ülikooli kraadi andvale nõukogule uueks otsustamiseks. Apellatsioonikomisjoni otsust ülikoolis edasi kaevata ei saa.

173. Plagiaadi või muu akadeemilise petturluse korral on nõukogul õigus kaitsmisele lubamise või doktorikraadi andmise otsus tühistada. Kaitsmisele lubamise otsuse võib tühistada ka plagiaadi või muu akadeemilise petturluse põhjendatud kahtluse korral. Kui kaitstud kraadile vastavat nõukogu doktoriõppe programmi või eriala sulgemise tõttu enam ülikoolis ei ole, on nõukogu õigused ja kohustused vastava valdkonna nõukogul.

174. Plagiaadi või muu akadeemilise petturluse kahtluse korral küsib nõukogu vähemalt kaks eksperdihinnangut ning doktorikraadi taotleja ja juhendaja(te) seletuskirja ning teeb nende põhjal ühe kuu jooksul pärast kahtluse saamist ühe järgmistest otsustest, mis vormistatakse protokollilise otsusena:

174.1. plagiaadi või muu akadeemilise petturluse kahtlus ei leidnud kinnitust ja

174.1.1. doktoritöö kaitsmisele lubamise otsus jääb kehtima;

174.1.2. doktorikraadi andmise otsus jääb kehtima;

174.2. plagiaadi või muu akadeemilise petturluse kahtlus leidis kinnitust ja

174.2.1. doktoritöö kaitsmisele lubamise otsus tühistatakse ja teadusprorektorile tehakse ettepanek eksmatrikuleerida doktorant akadeemilise petturluse tõttu eeskirja punkti 87.12.1 alusel;

174.2.2. doktorikraadi andmise otsus tühistatakse. Sellekohane nõukogu otsus avalikustatakse ülikooli veebilehel.

175. Punktides 151.2, 155, 157, 174.2.1 ja 174.2.2 sätestatud otsuste korral ei ole lubatud sama doktoritööd uuesti kaitsmisele esitada.