Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.4.3. Enne 2022/2023. õppeaastat avatud doktoriõppekavadele immatrikuleeritud doktorantide koormus, akadeemiline puhkus ja õppeaja pikendamine


42.
Doktorant läbib doktoriõppe täis- või osakoormusega kooskõlas õppekorralduseeskirja punktiga 39.

43. Doktorandi oppekoormus määratakse õppekorralduseeskirja punkti 42 kohaselt.

44. Doktorant arvatakse oma õppekava järgmise aasta üliõpilaseks ühe nominaalse õppeaasta (kahe õpitud semestri) möödumisel immatrikuleerimisest või viimasest üleviimisest õppekorralduseeskirja punktides 40 ja 42 kirjeldatud korras, kui ta on nõutud mahus õppekava täitnud.

45. Õpitud semester on semester, mille jooksul on õppekohal õppimise päevi üle poole semestrist (üle 70 päeva) ja akadeemiline puhkus või pikendatud nominaalne õppeaeg jääb alla poole semestri.

46. Doktorandi koormuse arvutamisel arvestatakse õppekavasse kuuluvaid aineid, kusjuures vabaaineid ei arvestata vabaainete moodulis määratud mahust suuremas ulatuses.

47. Doktorandid saavad taotleda akadeemilist puhkust ja nende nominaalset õppeaega pikendatakse väliskõrgkoolis õppimise või riigikeele süvaõppe läbimise korral õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.

48. Doktorandil on õigus taotleda õppekava täitmiseks õpingute pikendamist ehk õppe lõpukuupäeva edasilükkamist 12 kuu võrra. Kui doktorant on õppinud osakoormusega kauem kui ühe õppeaasta, saab ta taotleda õpingute pikendamist osakoormuses õpitud aja võrra ühe õppeaasta kaupa. Õpingute pikendamine vormistatakse doktorandi taotluse alusel teadusprodekaani korraldusega.

49. Õppeaja pikendamise taotluse esitamise eeldus on positiivne atesteerimisotsus.