Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

VII.7. Akadeemiline puhkus


VII.7. Akadeemiline puhkus

127. Akadeemiline puhkus on ajavahemik, mille vältel üliõpilane on vabastatud õppe- ja teadustöö kohustusest. Üliõpilasel on õigus saada akadeemilist puhkust omal soovil üks kord igal õppeastmel nominaalse õppeaja jooksul kuni üheks aastaks. Kõrghariduse esimesel astmel saab akadeemilist puhkust taotleda alates esimese õppeaasta teisest semestrist.

128. Üliõpilasel on õigus saada lisaks igal õppeastmel akadeemilist puhkust tervislikel põhjustel kuni kaks aastat arstitõendi alusel.

129. Üliõpilasel on õigus saada lisaks üks aasta akadeemilist puhkust kaitseväeteenistusse asumisel kaitseväe vastava kutse alusel.

130. Üliõpilasel on õigus saada lisaks akadeemilist puhkust seoses lapse hooldamisega. Naisüliõpilasel on õigus saada akadeemilist puhkust arstitõendi alusel alates 30. rasedusnädalast kuni kuu aja möödumiseni määratud sünnitustähtajast. Pärast lapse sündi saavad vanemad taotleda akadeemilist puhkust lapse sünnitõendi koopia alusel kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.

131. Kui omal soovil akadeemilisel puhkusel viibiv üliõpilane siirdub akadeemilisele puhkusele punktides 128–130 nimetatud põhjustel, siis tema seni kestnud akadeemiline puhkus katkestatakse ning seda jätkatakse üliõpilase taotluse alusel pärast punktides 128–130 nimetatud põhjustel saadud akadeemilise puhkuse lõppemist.

132. Akadeemilise puhkuse ja selle katkestamise taotlemisel esitab üliõpilane õppeprodekaanile vastava avalduse hiljemalt akadeemilise puhkuse algusele või selle katkestamisele eelneval päeval. Tervislikel põhjustel saadud akadeemilist puhkust saab katkestada ainult arstitõendi alusel.

133. Akadeemilisele puhkusele siirdunud üliõpilase õppe lõpukuupäev lükkub puhkusel oldud aja võrra edasi. Akadeemiline puhkus ja sellega seotud õppe lõpukuupäeva muutus vormistatakse õppeprodekaani korraldusega. Üliõpilase nominaalse õppeaja arvestamine peatub üliõpilase jaoks tema akadeemilise puhkuse ajaks.

134. Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud osaleda õppetöös ning teha arvestusi ja eksameid. Ülikool tühistab akadeemilisele puhkusele siirduva üliõpilase registreeringud õppeainetele, välja arvatud juhul, kui koos akadeemilise puhkuse avaldusega esitab üliõpilane nimekirja õppeainetest, millesse ta oli akadeemilisele puhkusele minnes registreeritud ja mille läbimist ta soovib akadeemilise puhkuse ajal jätkata.

135. Akadeemilise puhkuse ajal ei viida üliõpilast üle järgmise aasta üliõpilaseks ega hinnata õppekava täitmist oppekoormusega ettenähtud mahus.