Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

IV.4. Lõpueksam


IV.4. Lõpueksam

67. Lõpueksamile lubamise eeldus on õppekava kõigi ülejäänud õppeainete läbimine.

68. Lõpueksami sisulised nõuded, lopueksamit hindava komisjoni koosseisu moodustamise korra ja lopueksami tegemise korra kehtestab valdkonna nõukogu. Lõpueksami tegemise tähtajad ja lopueksamit hindava komisjoni koosseisu kinnitab õppekava haldava instituudi juht või õppekava haldava valdkonna õppeprodekaan. Kui õppekava täitjale antakse kutse, tuleb lopueksami komisjoni koosseis kooskõlastada kutsekomisjoniga. Lõpueksami hindamiskorraldusele ei rakendu punktides 50, 51, 53 ja 54.3 kehtestatud nõuded.

69. Lõpueksami komisjon on hindamisel otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni koosseisust. Enne lopueksami algust teatab komisjoni esimees üliõpilastele lopueksami tulemuste teatavakstegemise aja.

70. Lõpueksamile mitteilmumisel tehakse üliõpilase kohta protokolli märge „mitteilmunud“. Märge „mitteilmunud“ tühistatakse, kui üliõpilane ei ilmunud lopueksamile mõjuval põhjusel ja esitab komisjoni esimehele viie tööpäeva jooksul alates eksami toimumisest mõjuva põhjuse kohta tõendi. Mõjuval põhjusel lopueksamile ilmumata jätnud üliõpilasel on komisjoni otsusel õigus teha lopueksam komisjoni esimehe määratud ajal.

71. Lõpueksami korduseksamit on üliõpilasel võimalik teha üks kord valdkonna nõukogu kehtestatud korras.