Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

V.1. Eksmatrikuleerimine


V.1. Eksmatrikuleerimine

87. Ülikooli algatusel eksmatrikuleeritakse üliõpilane õppeprorektori korraldusega õppeprodekaani esildise alusel järgmistel põhjustel:

87.1. õppekava täitmisel;

87.2. õppe lõpukuupäeva möödumisel;

87.3. edasijõudmatuse tõttu:

87.3.1. semestri lõpuks õppekava minimaalses lubatud mahus täitmata jätmisel punktides 38 ja 41 nimetatud juhtudel;

87.3.2. üliõpilase nominaalse õppeaasta lõpuks õppekava osakoormuse mahus täitmata jätmisel;

87.3.3. ühes õppeaines neljal korral või kursusesüsteemi ühes kohustuslikus õppeaines kolmel korral negatiivse hindamistulemuse saamisel;

87.3.4. lopueksami kahekordsel sooritamisel negatiivsele hindele või lõputöö kahekordsel kaitsmisel negatiivsele hindele;

87.4. esimese aasta üliõpilase puhul pärast õppeaasta algust kahe nädala jooksul õppeainetesse mõjuva põhjuseta registreerumata jätmise tõttu;

87.5. osakoormusega õppivate üliõpilaste puhul pärast semestri algust kahe nädala jooksul mõjuva põhjuseta vastavalt punktile 26 õppeainetesse registreerumata jätmise tõttu;

87.6. üliõpilase immatrikuleerimisel või reimmatrikuleerimisel teise õppekava alusel;

87.7. õppetasu tasumata jätmisel õppekulude hüvitamise tingimustes ja korras kehtestatud tähtpäevaks;

87.8. nominaalse õppeaja lõpuks eesti keele süvaõppe mahu mittetäitmisel;

87.9. õppeprorektori otsusel vääritu käitumise tõttu alljärgnevatel juhtudel:

87.9.1. akadeemilise petturluse korral;

87.9.2. üliõpilasena tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel;

87.9.3. dokumentide võltsimisel;

87.9.4. üldtunnustatud käitumisnormide või akadeemiliste tavade vastu olulisel määral eksimisel;

87.10. õppekava sulgemisel, kui üliõpilane ei avalda sulgemise hetkeks soovi jätkata õppimist teise õppekava alusel;

87.11. ühisõppekava või piiriülese ühisõppekava põhimõtetega õppekava alusel õppiva üliõpilase eksmatrikuleerimisel ühisõppekava koordineerivast ülikoolist;

87.12. välisriigis eelmise õppeastme lõpetanud üliõpilase puhul eelmist haridustaset tõendavate dokumentide esitamata jätmisel vastuvõtueeskirjas kehtestatud tähtajaks.

88. Ülikooli algatusel toimuv eksmatrikuleerimine vormistatakse üldjuhul kolme nädala jooksul alates punktis 87 sätestatud sündmuse toimumisest. Eksmatrikuleerimine punkti 87.3.3 alusel vormistatakse õppeaine toimumise selle semestri lõpuks, mil saadi viimane negatiivne tulemus korralisel hindamisel, kui kordushindamine toimub vastavalt punktile 53 semestri alguses, siis kolme nädala jooksul pärast kordushindamist. Punkti 87.6 alusel toimuv eksmatrikuleerimine vormistatakse enne uuele õppekohale immatrikuleerimist.
Punkti 87.7 alusel toimuv eksmatrikuleerimine vormistatakse seitsme nädala jooksul tasemeõppekulude hüvitamise tingimustes ja korras kehtestatud tähtajast arvates. Kui üliõpilane on vaidlustanud eksmatrikuleerimise aluseks oleva ülikooli otsuse, siis eksmatrikuleerimise vormistamise tähtaja kulgemine peatub vaidluse lahendamise ajaks.

89. Enne vääritu käitumise tõttu eksmatrikuleerimise otsust saadab õppeprorektor eksmatrikuleerimise korralduse materjalid üliõpilaskonna esimehele, kes esitab õppeprorektorile üliõpilasesinduse põhjendatud seisukoha kirjalikult 14 päeva jooksul. Kui õppeprorektor ei võta üliõpilasesinduse seisukohta arvesse, esitab ta üliõpilasesindusele kirjaliku põhjenduse. Eksmatrikuleerimise korralduse andmata jätmise korral on õppeprorektoril õigus teha üliõpilasele noomitus.

90. Üliõpilase omal algatusel eksmatrikuleerimine toimub õppeprorektori korraldusega üliõpilase avalduse alusel. Ülikoolil on õigus küsida eksmatrikuleerimistaotluse põhjust ning kooskõlastada avaldus programmijuhiga eesmärgiga pakkuda nõustamist.

91. Pooltest sõltumatutel asjaoludel eksmatrikuleeritakse üliõpilane õppeprorektori korraldusega õppeprodekaani esildise alusel järgmistel juhtudel:

91.1. kui kohus on üliõpilasele piiratud teovõime tõttu määranud eestkostja;

91.2. üliõpilase surma korral.