Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

VI.1. Vaba õppekoha täitmine


VI.1. Vaba õppekoha täitmine

92. Vaba õppekoha võib välja kuulutada, kui ühe õppekava õppekohtadel õppivaid samal aastal immatrikuleeritud üliõpilasi on vähem kui selleks õppeaastaks õppekava alusel moodustatud õppekohti.

93. Õppeosakond peab õppekohtade arvestust ja annab vabanenud õppekohtadest teada ülikooli veebilehel iga semestri alguses. Õppekohtade arvestamisel jälgitakse eraldi igal õppeaastal vabanevaid õppekohti, lähtuvalt vastava õppekava nominaalkestusest.

94. Vaba õppekoht täidetakse avaliku konkursi korras nelja nädala jooksul alates semestri algusest. Konkursitingimused ja kandideerimise tähtaja kehtestab valdkonna nõukogu.

95. Esimese õppeaasta sügissemestril õppekava vabu õppekohti ei täideta.

96. Vabale õppekohale on õigus kandideerida isikutel, kes on täitnud vastava õppekava alusel õppima asumiseks vajaliku eelneva haridustaseme nõuded ja õppekavas määratud eeldusained ning vastavad konkursitingimustele.

97. Vabale õppekohale kandideerimisel arvestatakse varasemaid õpinguid ja töökogemust lisas 3 kehtestatud VÕTA tingimuste ja korra kohaselt. Kandideerija peab tõendama õppekava õppekeele oskust vähemalt Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud B2-tasemel.

98. Õppekava, õppevormi ja/või õppetöö asukoha vahetust taotlev üliõpilane saab vabale õppekohale kandideerida vastava õppekava nominaalkestusest lähtuvalt samal või sellele eelneva(te)l õppeaasta(te)l, millel vaba õppekoht tekkis. Pikendusajal õppivad üliõpilased ei saa vabale õppekohale kandideerida.

99. Immatrikuleerimist vabale õppekohale saab isik taotleda juhul, kui tal on täidetud osakoormusega õppesse immatrikuleerimise taotlemisel vähemalt 50% või täiskoormusega õppesse immatrikuleerimise taotlemisel vähemalt 75% õppekava täitmise nominaalmahust. Esimese õppeaasta kevadsemestril saab isik immatrikuleerimist täis- või osakoormusega õppesse taotleda juhul, kui ta on läbinud õppeaineid vähemalt 15 EAP mahus. Kursusesüsteemi alusel toimuvas õppes saab isik immatrikuleerimist taotleda juhul, kui ta on õppekava järgi eelneval semestril täitmisele kuuluva kohustusliku õppe mahust täitnud 100%. Isik saab immatrikuleerimist taotleda juhul, kui tal ei ole ülikooli ees õppetasu võlgnevusi.

100. Vaba õppekoht täidetakse õppeprodekaani esildise alusel õppeprorektori korraldusega, kahe valdkonna vahel õppekava vahetades mõlema valdkonna õppeprodekaani nõusolekul.