Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

VI.2. Reimmatrikuleerimine


VI.2. Reimmatrikuleerimine

101. Reimmatrikuleerimine on isiku taasarvamine üliõpilaste nimekirja. Reimmatrikuleerida saab isikut juhul, kui õppekaval on tekkinud vaba õppekoht, millele kandideeritakse punktis 99 sätestatud korras. Reimmatrikuleerimise otsustab õppeprorektor isiku avalduse ja õppeprodekaani nõusoleku alusel.

102. Üliõpilane reimmatrikuleeritakse sama õppekava sama või järgmise õppeaasta samale või järgmisele semestrile, millel üliõpilane eksmatrikuleerimise ajal õppis. Üliõpilast ei reimmatrikuleerita pikendusajale. Peatüki III.2 kohane oppekoormus määratakse üliõpilase kogutud ainepunktide arvu järgi.

103. Edasijõudmatuse tõttu eksmatrikuleeritud üliõpilane saab taotleda reimmatrikuleerimist, kui ta on täitnud vähemalt osakoormusega õppe nõuded kooskõlas punktiga 39.2 või täitnud õppekava minimaalses lubatud mahus kooskõlas punktiga 41. Kursusesüsteemis saab eksmatrikuleeritud üliõpilane reimmatrikuleerimist taotleda juhul, kui ta on õppekava järgi eelneval semestril täitmisele kuuluva kohustusliku õppe mahust täitnud 100%. Õppeaines neli korda saadud negatiivse hindamistulemuse korral tuleb enne reimmatrikuleerimise taotlemist sooritada õppeaine positiivsele tulemusele eksternina või täienduskoolituse õppijana.

104. Vääritu käitumise tõttu eksmatrikuleeritud üliõpilane saab taotleda reimmatrikuleerimist, kui eksmatrikuleerimisest on möödunud kaks aastat. Punktis 87.9.2 nimetatud põhjusel eksmatrikuleeritud üliõpilane saab taotleda reimmatrikuleerimist pärast karistusandmete karistusregistrist kustutamist.

105. Üliõpilane, kes on eksmatrikuleeritud õppetasu tähtajaks tasumata jätmise tõttu, ei saa reimmatrikuleerimist taotleda enne õppetasu võlgnevuse likvideerimist.

106. Reimmatrikuleerida ei saa isikuid, kes on eksmatrikuleeritud õppe lõpukuupäeva möödumise tõttu.