Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

IV. Rakendussätted


178.
Tartu Ülikooli senati 28. mai 2021. a määrusega nr 4 kehtestatud doktoriõppe eeskiri tunnistatakse kehtetuks.

179. Enne 2018/2019. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilasel on õigus olla immatrikuleeritud korraga mitme õppekava alusel erinevatel kõrgharidusastmetel.

180. Eeskirjas doktoriõppe programmidele viitavad sätted kehtivad ka enne 2022/2023. õppeaastat avatud doktoriõppe õppekavade kohta, kui ei ole sätestatud teisiti.

181. Enne 2022/2023. õppeaastat avatud doktoriõppe õppekavade programmijuhtidel on doktoriõppe programmi eriala juhtidele määratud õigused ja kohustused.

182. 2021/2022. õppeaastal toimuvatel atesteerimistel kohaldatakse kuni käesoleva eeskirja jõustumiseni kehtinud doktoriõppe eeskirja.

183. Alates 2022/2023. õppeaastast avatud doktoriõppe programmide alusel immatrikuleeritud doktorantidel ei ole õigust saada akadeemilist puhkust ega nominaalse õppeaja pikendust väliskõrgkoolis õppimise või riigikeele süvaõppe eest õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.

1831Valdkonna nõukogu kehtestab punktis 98 nimetatud doktorikraadi andmise täiendavad tingimused hiljemalt 1. septembriks 2024. Kuni valdkonna doktorikraadi andmise täiendavate tingimuste kehtestamiseni kohaldatakse nõukogu kodukorra sätteid, mis puudutavad dokumentide esitamise nõudeid, sealhulgas nõukogule esitatava doktoritöö eksemplaride arvu, ning kaitsmise korraldamist ja kaitsmisel hääletamist, punktis 108.2 nimetatud kolmanda teaduspublikatsiooni avaldamist ja punktis 116.2 nimetatud ETIS-e klassifikatsiooniga 3.2 teaduspublikatsiooni lisatingimusi.

184. Eeskiri jõustub 1. augustil 2022.