Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

V. Õpingute lõpetamine


V. Õpingute lõpetamine

83. Üliõpilane loetakse õpingud lõpetanuks ja arvatakse üliõpilaste nimekirjast välja, kui ta on õppekava täitnud: läbinud õppekavas ette nähtud oppeained ja praktika, sealhulgas sooritanud lopueksami(d) või kaitsnud lõputöö, ning kogunud õppekavas ette nähtud hulgal ainepunkte.

84. Õppekava täitnud üliõpilasele väljastatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras vormistatud diplom ja akadeemiline õiend. Diplomi väljaandmise aluseks on õppeprorektori korraldus eksmatrikuleerimise või seoses õppekava täitmisega eksternina lõpetanuks lugemise kohta. Diplomi ja akadeemilise õiendi väljaandmise ning õppekava alusel kutse andmise korra kehtestab rektor. Kiitusega (cum laude) diplom antakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud tingimustel.

85. Kui üliõpilane on täitnud mitu õppekava, antakse talle vastavad kraadid. Mitme õppekava täitmine eeldab vastava arvu lopueksamite sooritamist ja/või sisult erinevate lõputööde kaitsmist. Mitme õppekava samaaegse täitmise korral väljastatakse eraldi diplom iga õppekava täitmise kohta.

86. Ülikooli lõpuaktused on avalikud üritused korrakaitseseaduse mõistes.