Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

IV.3. Hindamise tulemused

IV.3. Hindamise tulemused

58. Hindamise tulemuse märgib õppejõud õppeinfosüsteemi ja see on õpitulemuste arvestamise alus. Õppeaine vastutav õppejõud vastutab, et kõik hindamistulemused on õppeinfosüsteemi kantud.

59. Kui üliõpilane ei ilmu valitud päeval hindamisele, märgitakse vastava päeva protokolli „mitteilmunud“. Kui üliõpilane ei ilmu hindamisele ühelgi korralisel hindamisajal, märgitakse „mitteilmunud“ viimase korralise hindamispäeva protokolli. Kui üliõpilane
ei ilmunud hindamisele, on tal õigus sooritada kordushindamine üldises korras, välja arvatud rühmatööna tehtav kordushindamine, mis sooritatakse rühmale määratud ajal.

60. Märge „mitteilmunud“ tühistatakse, kui üliõpilane ei ilmunud hindamisele mõjuval põhjusel ja esitab õppekava haldava instituudi juhile või õppekava haldava valdkonna õppeprodekaanile viie tööpäeva jooksul alates hindamisest mõjuva põhjuse kohta tõendi. Mõjuval põhjusel korralisele hindamisele ilmumata jätnud üliõpilasel on õigus õppekava haldava instituudi juhi või õppekava haldava valdkonna õppeprodekaani otsusel läbida korraline hindamine õppejõu määratud ajal õppeaine toimumise semestrile järgneva kahe semestri jooksul, kursusesüsteemi korral hiljemalt punktis 53 kehtestatud tähtaja jooksul. Avaldus hindamisele lubamiseks esitatakse õppekava haldava instituudi juhile või õppekava haldava valdkonna õppeprodekaanile viivitamata pärast mõjuva põhjuse äralangemist.

61. Kui üliõpilane jättis hindamisele ilmumata mõjuva põhjuseta, loetakse üks hindamiskord kasutatuks eeskirja punkti 87.3.3 mõttes.

62. Õppejõul on õigus mitte lubada hindamisele üliõpilast, kes ei ole täitnud õppeaines nimetatud hindamisele pääsemise eeldusi, ja kanda protokolli negatiivne tulemus.

63. Kui üliõpilane jätab mitmest osast koosneva hindamise viimasele osale ilmumata mõjuval põhjusel ja saab koondhinde F, tühistatakse tulemus juhul, kui ta esitab viie tööpäeva jooksul alates hindamise viimase osa toimumisest õppekava haldava instituudi juhile või õppekava haldava valdkonna õppeprodekaanile mõjuva põhjuse kohta tõendi. Hindamine ja kordushindamine sooritatakse punktis 60 kehtestatud korras.

64. Hindamistulemuste teatamise tähtaeg määratakse õppeaines, arvestades hindamise olemust, osalenud üliõpilaste arvu ja muid õppeainest tulenevaid asjaolusid. Tähtaja määramisel arvestatakse, et hindamistulemused sisestatakse õppeinfosüsteemi kahe nädala jooksul, kuid hiljemalt viiendal tööpäeval enne vastava õppeaine kordushindamist, ning enne semestri arvestuslikku lõppu. Kordushindamise tulemused sisestatakse hiljemalt järgmise semestri algusele eelneval päeval.

65. VÕTA otsuse või teises kõrgkoolis külalisüliõpilasena õppinud üliõpilase õppeplaani alusel arvestatud õpitulemused sisestatakse õppeinfosüsteemi nelja tööpäeva jooksul alates VÕTA otsuse tegemisest või õpitulemuste esitamisest. Õppekava täitmisel arvestatakse VÕTA otsuse alusel arvestatud õpitulemusi VÕTA otsuse tegemise semestril ja õppeplaani alusel arvestatud õpitulemusi nende esitamise semestril.

66. Kui üliõpilane on sooritanud vastava õppeaine korralise ja kordushindamise negatiivsele tulemusele, peab ta õppeaine läbimiseks registreeruma õppeainesse uuesti ja täitma uuesti õppeaine läbimiseks seatud tingimused, välja arvatud kursusesüsteemi kohustuslike ainete puhul. Üliõpilane, kes on saanud ühes õppeaines neljal korral negatiivse hindamistulemuse, kursusesüsteemi korral ühes kohustuslikus õppeaines kolmel korral negatiivse hindamistulemuse, eksmatrikuleeritakse punkti 87.3.3 kohaselt.