Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.5.2. Nõukogu otsused


124.
Nõukogu esimees korraldab kolme tööpäeva jooksul alates punktis 122 nimetatud dokumentide saamisest nende edastamise akadeemilisele sekretärile, kes hindab esitatud materjalide vastavust eeskirja nõuetele, kaasates selleks vajaduse korral eksperte. Akadeemiline sekretär esitab nõukogule oma kirjaliku seisukoha kaheksa tööpäeva jooksul.

125. Nõukogu võtab kuue nädala jooksul pärast doktorikraadi taotleja esitatud dokumentide saamist vastu ühe järgmistest otsustest:

125.1. lubab doktoritöö kaitsmisele;

125.2. saadab doktoritöö eelretsenseerimisele;

125.3. puuduste korral nõuab doktoritöö ümbertöötamist ja parandamist ning võtab seejärel vastu uue otsuse;

125.4. ei luba doktoritööd kaitsmisele.

126. Eelretsensioonide saabumisel võtab nõukogu vastu ühe järgmistest otsustest:

126.1. lubab doktoritöö kaitsmisele;

126.2. puuduste korral nõuab doktoritöö ümbertöötamist ja parandamist ning võtab seejärel vastu uue otsuse;

126.3. ei luba doktoritööd kaitsmisele.

127. Doktoritöö kaitsmisele lubamise otsusega kinnitab nõukogu, et doktoritöö vastab alapeatükis III.4 sätestatud nõuetele ja doktorikraadi taotleja väärib eduka kaitsmise korral doktorikraadi.

128. Eeskirja punktides 125.3, 125.4, 126.2 ja 126.3 nimetatud otsus peab sisaldama põhjendust.

129. Kui nõukogu otsustab lubada doktoritöö kaitsmisele, määrab ta samas ka doktoritöö oponendi(d), kaitsmise aja ja koha ning vajaduse korral nõukogu lisaliikmed.

130. Doktoritöö kaitsmisele lubamise koosoleku protokoll sisaldab lisaks protokolli nõuetekohastele vormielementidele ka otsustusõiguslike nõukogu liikmete nimesid koos teaduskraadidega, hääletamistulemusi, doktorikraadi taotleja nime, doktoritöö pealkirja eesti keeles ja keeles, milles doktoritöö on kirjutatud, või eestikeelse doktoritöö puhul pealkirja eesti ja inglise keeles, juhendaja(te), oponendi või oponentide ning nõukogu lisaliikmete määramise korral nende nimesid koos teaduskraadide ning institutsionaalse kuuluvusega, kaitsmise aega ja kohta ning taotletava kraadi täpset nimetust.