Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.5.1. Atesteerimise ajakava


60.
Atesteerimist korraldatakse vähemalt kaks korda õppeaastas: enne sügissemestri algust ja enne kevadsemestri algust. Teadusprodekaan määrab oma korraldusega järgmise semestri atesteerimise kuupäevad akadeemilises kalendris kehtestatud tähtpäevaks. Atesteerimise kuupäevad avaldatakse valdkonna veebilehel.

61. Doktoranti atesteeritakse pärast immatrikuleerimist ühe õpitud semestri möödumisel, seejärel kahe õpitud semestri möödumisel ja edaspidi üks kord õppeaastas, kui viimasest atesteerimisest on möödunud üks nominaalne õppeaasta (kaks õpitud semestrit).

62. Atesteerimine võib toimuda viimasest atesteerimisest lühema perioodi möödumisel

62.1. doktoriõppes õppija taotluse alusel doktoriõppe programmi eriala juhi nõusolekul;

62.2. doktoriõppe programmi eriala juhi põhjendatud otsuse alusel;

62.3. atesteerimiskomisjoni otsuse alusel.

63. Kui nooremteadur on enam kui poole atesteerimisperioodist viibinud töövõimetuslehel, võib teda tema taotluse alusel atesteerida viimasest atesteerimisest pikema perioodi möödumisel. Atesteerimisperioodi pikendamise otsuse teeb doktoriõppe programmi eriala juht.

64. Doktoranti ei atesteerita, kui tema doktoriope on peatatud või kui ta on akadeemilisel puhkusel.

65. Doktoriõppe programmi täitvat eksterni atesteeritakse kahe õpitud semestri möödumisel.