Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.5. Doktoritöö lubamine kaitsmisele

III.5.1. Doktorikraadi taotleja esitatavad dokumendid


122.
Doktorikraadi taotleja esitab nõukogule doktoritöö kaitsmisele lubamiseks elektroonselt või elektroonse originaaldokumendi puudumisel paberil järgmised dokumendid:

122.1. doktoritöö kaitsmisele lubamise avaldus, milles on märgitud taotletava doktorikraadi täpne nimetus;

122.2. doktoritöö, mis vastab ülikooli kirjastuse tehnilistele nõuetele käsikirjade kohta ja eeskirja punktile 121, ning publikatsioonide tekstid;

122.3. juhendaja(te) kirjalik(ud) hinnang(ud) doktoritöö originaalsuse, doktorikraadi taotleja panuse ning doktoritöö sisulistele ja vormistuslikele nõuetele vastavuse kohta;

122.4. eesti- ja ingliskeelne populaarteadusliku eesmärgiga koostatud ja laiale lugejaskonnale mõeldud doktoritöö lühikokkuvõte (kuni 2000 tähemärki).

Populaarteadusliku artikli juhendid ja materjalid


123. Pärast kaitsmisele lubamist esitab doktorikraadi taotleja nõukogule doktoritöö elektroonselt ja juhul, kui see on ette nähtud valdkonna doktorikraadi andmise täiendavates tingimustes, ka nõutava arvu pabereksemplare.

Ajakulu ja toimingud pärast avalduse esitamist 

Eeldatav ajakulu alates avalduse esitamisest kuni kraadi kaitsmiseni sõltub eeskirjaga määratud toimingutest, doktoritöö iseloomust – sellest, kas tegemist on monograafia või teadupublikatsioonide kogumiga – nõukogu sisemistest reeglitest ning valitud oponendi või oponentide ajakavast. Monograafia puhul on kohustuslik doktoritöö rahvusvahelisel tasemel eelretsenseerimine kahe sõltumatu vastava eriala tunnustatud teadlase poolt (DÕE punkt 113), seega võib kuluda kuu või paar, enne kui eelretsensentidelt hinnangud saab. Lisaks on kasutusel nõukogu sisesed eelretsenseerimised ja osadel erialadel eelkaitsmised. Vastavat infot saab oma instituudist või teaduskonnast.

Ajakava planeerimise pidepunktid:

  1. nõukogu esitab kolme tööpäeva jooksul avalduse saamisest materjalid akadeemilisele sekretärile hinnangu saamiseks (DÕE punkt 124);
  2. akadeemiline sekretär vastab kirjalikult nõukogule kaheksa tööpäeva jooksul (DÕE punkt 124);
  3. kuue nädala jooksul alates avalduse saamisest võtab nõukogu vastu otsuse (DÕE punkt 125, vt ka punkt 126);
  4. uuri eelnevalt, millal toimuvad regulaarsed nõukogu istungid ning ajasta avalduse esitamine vastavalt;
  5. doktoritöö peab olema ülikooli raamatukogus tutvumiseks kättesaadav trükitult ja ülikooli raamatukogu veebilehel elektroonselt vähemalt kaks nädalat enne kaitsmist, välja arvatud juhul, kui kaitsmine on kuulutatud kinniseks või doktoritöö avaldamisele on seatud piirangud (DÕE punkt 132);
  6. autor esitab ülikooli kirjastusele vähemalt seitse nädalat enne kaitsmise kuupäeva elektroonselt doktoritöö käsikirja ning populaarteadusliku eesmärgiga koostatud ja laiale lugejaskonnale mõeldud eesti- ja ingliskeelse lühikokkuvõtte (kuni 2000 tähemärki) ning publikatsioonide separaadid või PDF-vormingus failid (DÕE punkt 141);

Küsi eelnevalt TÜ Kirjastuselt infot, kui pikad on järjekorrad ja kui kiiresti oleks võimalik doktoritöö trükkida ning lepi nendega täpne esitamisaeg kokku. Seitse nädalat ei ole kohustuslik, kui kirjastusel on võimalik tellimus kiiremini täita. Kohustuslik on nõue, et doktoritöö on kättesaadav kaks nädalat enne kaitsmist.

Kui tegemist on tervikliku teaduspublikatsioonide kogumiga, siis küsi juba varakult artiklite avaldajalt luba artiklite avaldamiseks doktoritöö trüki- ja elektroonses versioonis (DÕE III.6. Doktoritöö avaldamine)