Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III. Õppekava täitmine

III. Õppekava täitmine 

29. Üliõpilasel on kohustus täita õppekava, mille alusel õppima asumiseks ta immatrikuleeritakse.

30. Õppekava täitmine tähendab õppekavas ette nähtud õppeainete, st õppekavas määratud või üliõpilase poolt õppekavasse valitud moodulite läbimist punktide 36-38 kohases aine- või kursusesüsteemis ning punktides 39-43 ette nähtud oppekoormusega.

31. Üliõpilasel on õigus lõpetada ülikool õppekava selle versiooni alusel, mille alusel ta õppima asus, kui tema õpingute algusest ei ole möödunud õppekava nominaalkestusele lisaks rohkem kui kaks aastat.

32. Õppekava täitmise nominaalmaht on üliõpilase õpitud semestrite arvule vastav kumulatiivne õppekava täitmise maht. Iga õpitud semestri kohta lisandub nominaalmahule 30 EAP-d. Õpitud semester on semester, mille jooksul üliõpilasel on õppekohal õppimise päevi üle poole semestrist (üle 70 päeva) ja mil üliõpilase akadeemiline puhkus või pikendatud nominaalne õppeaeg kestab alla poole semestrist.

33. Programmijuhi otsusel võib õppekava ja moodulite õpiväljunditest ning üliõpilase spetsialiseerumisest lähtudes asendada õppeaineid üliõpilase õppekavasse valitud moodulites kuni 30 EAP mahus.

34. Õppekava täitmisel võib ülikool arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust vastavalt eeskirja lisas 3 kehtestatud varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) tingimustele ja korrale.

35. Õppekava täitmise toetamiseks korraldab ülikool eesti keelt ebapiisavalt valdavatele üliõpilastele riigikeele süvaõpet eeskirja lisas 2 kehtestatud korras.