Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

V. Arvestamine


V. Arvestamine

24. Komisjon vaatab taotluse läbi, teeb otsuse ja teavitab taotlejat sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest. Õppekava täitmiseks esitatud taotlusi juulis läbi ei vaadata. Vastuvõtutingimustele vastavust hinnatakse ülikooli vastuvõtueeskirjas kindlaks määratud tähtaegadel.

25. Punktis 22 sätestatud juhul võib komisjon pikendada taotluse läbivaatamise tähtaega kuni 30 päeva alates lisanõudeks olnud tingimuse täitmisest, teavitades sellest taotlejat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

26. Komisjoni otsus sisaldab arvestatud moodulite ja õppeaine(te) nimetust (nimetusi), mahtu, hinnet (hindeid) ja liiki (kohustuslik, valik- või vabaaine). Kui taotlus on jäetud täielikult või osaliselt rahuldamata, peab otsus sisaldama põhjendust.

27. Kui varasemaid õpinguid ja/või töökogemust arvestatakse vastuvõtutingimuste täitmisena, edastab komisjon vastuvõtukomisjonile otsuse varem läbitud õppekava või õppeainete ülikooli vastuvõtutingimustele vastavuse kohta. Taotlejat teavitatakse otsusest.

28. Kui varasemaid õpinguid ja/või töökogemust arvestatakse õppekava täitmise osana, sisestatakse arvestatud õppeaine(d) ja moodul(id) komisjoni otsuse alusel valdkonnas, instituudis või kolledžis õppeinfosüsteemi.