Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.1.2. Ekstern

9. Ekstern on isik, kes ei ole ülikooli doktoriõppesse immatrikuleeritud, kuid kellel on õigus täita doktoriõppe programmi, sealhulgas:

9.1. sooritada eksameid ja arvestusi õppeaastas kuni 30 EAP ulatuses ja
9.2. teha teadustööd, muu hulgas kaitsta doktoritööd, doktoriõppe programmis ette nähtud mahus.

10. Eksterni staatust võib doktoriõppes taotleda isik, kellel on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, kelle keeleoskus vastab doktoriõppe vastuvõtueeskirjas nõutud tasemele ning kes on varem õppinud sama või sarnase doktoriõppe programmi alusel. Programm, mille alusel eksternina õppima asutakse, peab olema varem täidetud vähemalt 50% ulatuses, välja arvatud enne 2022/2023. õppeaastat avatud doktoriõppekava puhul. Programmi täitmist hindab enne eksterniks arvamist atesteerimiskomisjon vastavalt käesolevale eeskirjale ja valdkonna atesteerimiskorrale.

11. Eksterni staatuse saamiseks esitab isik teadusprodekaanile avalduse ja perioodiplaani kavandi võimaliku juhendaja nõusolekuga ning eksterni staatuse esmakordsel taotlemisel doktoriõppe programmi eriala juhi otsusel ka individuaalplaani kavandi. Teadusprodekaani korraldusega antakse eksterni staatus kuni üheks õppeaastaks.

12. Teadusprodekaan võib jätta avalduse rahuldamata järgmistel juhtudel:

12.1. ülikoolil ei ole võimalik pakkuda sobivat juhendajat;
12.2. avalduse esitaja on ülikoolile õppetasu võlgu;
12.3. avalduse esitaja ei ole varem täitnud individuaalplaani, sealhulgas on varem negatiivselt atesteeritud või jäetud atesteerimata;
12.4. muul mõjuval põhjusel.

13. Eksterni ja ülikooli suhted määratakse kindlaks enne eksterniks arvamist ülikooli ja eksterni vahel sõlmitava lepinguga.

14. Ülikool katkestab eksterni õpingud teadusprodekaani korraldusega eksterni avalduse alusel või kui ekstern ei ole täitnud ülikooli õppekorralduse või sisekorra nõudeid.