Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

I. Üldsätted


I. Üldsätted

1. Üliõpilane või ekstern või immatrikuleerimist taotlev isik võib taotleda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (edaspidi: VÕTA) vastuvõtutingimustele vastavuse kindlaksmääramisel ja õppekava täitmisel.

2. Ülikool võib arvestada täielikult või osaliselt teistes kõrgkoolides ning muudes õppe- ja koolitusasutustes läbitud taseme- ja täiendusõpet ning töökogemuse, igapäevase tegevuse ja vaba aja raames õpitut vastuvõtutingimuste ja õppekava täitmise osana, välja arvatud lopueksamite ja lõputööde puhul. Täiendusõpet ning töökogemuse, igapäevase tegevuse ja vaba aja raames õpitut saab õppekava täitmisena arvestada vastavate õpiväljunditega ülikooli õppeainete olemasolul.

3. Õppekavas võib määrata lisaks lopueksamile või lõputööle oppeained, mille puhul varasemaid õpinguid ja töökogemust ei arvestata. Nende õppeainete maht ei või ületada 30% õppekava mahust, millest on välja arvatud lõputöö või lopueksami maht.

4. Kui taotletakse selliste õppeainete arvestamist valik- või vabaainetena, mis on juba kantud mõne eelmise õppeastme õppekava läbimist tõendava diplomiga koos väljastatud akadeemilisele õiendile, saab neid valik- või vabaainetena arvestada õppekavas ettenähtud mahus juhul, kui eelmise õppeastme õppekava on läbitud õppekava nominaalmahust suuremas mahus. Seejuures ei arvestata õppeaineid valik- või vabaaineteks suuremas mahus kui eelmise õppeastme õppekava nominaalmahtu ületav osa. Kohustuslike õppeainete arvestamisel mahupiiranguid ei ole.

5. Varasemate õpingute ja töökogemuse hindamiseks moodustab õppekava haldava instituudi juht või õppekava haldava valdkonna õppeprodekaan VÕTA komisjoni (edaspidi: komisjon) ning määrab komisjoni esimehe ja õppekavad, millele vastavust komisjon hindab. Komisjoni peavad kuuluma vastavate õppekavade programmijuhid, ülejäänud komisjoni liikmed määratakse akadeemiliste töötajate hulgast. Teise struktuuriüksuse õppeaine(te) ja mooduli(te) või struktuuriüksustevahelis(t)e mooduli(te) puhul küsitakse kõigi vastavate õppekavade komisjonidelt hinnangut, mis on otsuse langetamisel määrav.

6. Taotluste koostamisega seotud ja õppekava- või erialaspetsiifilistes VÕTA küsimustes pakub nõustamist õppekava haldav struktuuriüksus. Selleks määrab õppekava haldava valdkonna dekaan või instituudi juht struktuuriüksuses VÕTA nõustaja(d).

9. VÕTA põhimõtete ja protseduurireeglite regulaarse ülevaatamise ning nende täitmise jälgimise eest vastutab õppeosakonna juhataja.