Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.5.3. Oponent ja eelretsensent


131.
Doktoritöö oponendiks ja eelretsensendiks saab määrata asjaomase eriala rahvusvaheliselt tunnustatud teadlase, kellel on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning kellel ei teki selle ülesande täitmisel huvide konflikti. Vähemalt üks doktoritöö oponent peab olema väljastpoolt Eestit. Nõukogu ettepanekul ja teadusprorektori otsusel võivad põhjendatud juhtudel kõik oponendid olla Eestist, kuid mitte Tartu Ülikoolist. Doktoritöö oponendiks võib olla ka eelretsensent.

1311Oponenti ja retsensenti loetakse huvide konfliktis olevaks, kui nad on doktorikraadi taotleja või tema juhendajaga seotud isikud korruptsioonivastase seaduse tähenduses, neil on või on olnud juhendaja ja juhendatava suhe või nad on viimase kaheksa aasta jooksul avaldanud või avaldamiseks esitanud ühiseid publikatsioone või osalenud ühise teadusprojekti täitmises. Põhjendatud juhtudel võib nõukogu lubada erisusi.