Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.8.4. Ühisnõukogu otsused


168.
Ühisjuhendamise lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras doktoritööd kaitsnud isikule ülikooli diplomi väljaandmise aluseks on ühisnõukogu koosoleku protokoll. Lisaks nõuetekohastele vormielementidele peab protokoll sisaldama doktorikraadi taotleja nime, doktoritöö pealkirja eesti keeles ja keeles, milles doktoritöö on kirjutatud, või eestikeelse doktoritöö puhul eesti ja inglise keeles, juhendaja(te), oponendi või oponentide ja doktoritöö kaitsmisel viibinud otsustusõiguslike nõukogu liikmete nimesid koos teaduskraadidega ja institutsioonilise kuuluvusega, nõukogu esimehe nime, hääletamistulemusi ning otsust kraadi andmise kohta.

169. Ühisjuhendamise lepingus kokku lepitud doktoritööde kaitsmise tingimuste ja korra rikkumisel võib doktorikraadi taotleja esitada ühisnõukogus ülikooli doktorikraadi andmise kohta tehtud otsuse peale apellatsiooni punktides 171–172 sätestatud korras.

170. Ülikooli doktorikraadi andev nõukogu võib punktis 172 sätestatud juhul tühistada ühisnõukogu otsuse kraadi andmise kohta punktis 174 sätestatud korras.