Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

Õppetöö korraldus


II.4.1. Üldised põhimõtted

28. Doktoriõppes õppija õpingute korraldamise eest vastutavad programmijuht, doktoriõppe programmi eriala juht ja juhendaja(d).

29. Välismaale õppima või teadustööd tegema siirduv doktorant märgitakse õppeinfosüsteemis tema individuaalplaani või doktoriõppe programmi eriala juhi kinnitatud õppeplaani alusel välismaal õppijaks.

30. Varasemate õpingute ja töökogemuse ning õpingute ajal väljaspool ülikooli saadud õppe- ja töökogemuse arvestamist taotletakse atesteerimisaruande alusel.

31. Kui eeskirjas pole sätestatud teisiti, lähtutakse varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisel (edaspidi: VÕTA) õppekorralduseeskirjas sätestatust.

VÕTA juhendid, kontaktid ja dokumendivormid leiad välisveebist.

32. Doktorant on õppetööst täielikult vabastatud ajal, kui ta osaleb kaitseväe õppekogunemisel või lisaõppekogunemisel või ei saa mobilisatsiooni tõttu õppetöös osaleda. Sellekohase kutse saamisel on doktorandil kohustus doktoriõppe programmi eriala juhti ja juhendajaid eemalolekust teavitada.