Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.5.6. Kordusatesteerimine ja atesteerimisotsuse vaidlustamine


82.
Kui doktoriõppes õppija jäetakse punkti 79.4 või 81.4 kohaselt atesteerimata, on atesteerimiskomisjonil õigus lubada ta kordusatesteerimisele, kui dokumentide esitamata jätmisel või koosolekult puudumisel olid mõjuvad põhjused. Tõend mõjuva põhjuse kohta esitatakse atesteerimiskomisjonile viie tööpäeva jooksul alates atesteerimiskoosoleku toimumisest või viivitamata pärast mõjuva põhjuse äralangemist.

83. Kui doktorandile on määratud punktis 79.2 nimetatud täiendav tähtaeg töötulemuste parandamiseks, toimub selle möödumisel kordusatesteerimine.

84. Kui atesteerimisel on rikutud käesolevat eeskirja või valdkonna atesteerimiskorda, võib teadusprorektor atesteerimisotsuse tühistada ja kohustada atesteerimiskomisjoni atesteerima doktoriõppes õppijat uuesti 14 päeva jooksul pärast otsuse tühistamist.

85. Kui doktoriõppes õppija ei nõustu atesteerimiskomisjoni otsusega, on tal õigus esitada teadusprodekaanile kirjalik apellatsioon seitsme päeva jooksul pärast atesteerimiskomisjoni otsuse teatavakstegemist. Teadusprodekaan kutsub apellatsiooni läbivaatamiseks kokku uues koosseisus atesteerimiskomisjoni viie tööpäeva jooksul pärast apellatsiooni saamist. Komisjon lahendab apellatsiooni seitsme tööpäeva jooksul alates komisjoni kokkukutsumisest. Komisjoni koosolek protokollitakse ja selle otsuse saab vaidlustada, esitades 30 päeva jooksul alates otsuse teatavakstegemisest uue apellatsiooni õppekorralduseeskirja punktis 153 nimetatud vaidluskomisjonile, kes lahendab apellatsiooni õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.

86. Kui apellatsioon on esitatud atesteerimisel teadustöö eest antud ainepunktide arvu vaidlustamiseks, on eeskirja punktis 85 nimetatud atesteerimiskomisjonil, mille on moodustanud teadusprodekaan, õigus jätta teadustöö eest antud ainepunktide arv samaks, suurendada või vähendada seda. Õppekorralduseeskirja punktis 153 nimetatud vaidluskomisjonil ei ole õigust atesteerimisel teadustöö eest antud ainepunktide arvu muuta.