Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

VII.8. Õpingute pikendamine


VII.8. Õpingute pikendamine

136. Õpingute pikendamist (õppe lõpukuupäeva edasilükkamist) akadeemilise mahajäämuse likvideerimiseks võib täiskoormusega õppes õppinud üliõpilane taotleda 12 kuu võrra igas õppeastmes. Osakoormusega õppinud üliõpilasel on õigus taotleda õppekava täitmiseks õpingute pikendamist osakoormusega õpitud aja võrra, aga mitte lühemaks ajaks kui 12 kuud. Kui osakoormusega õpitud aeg on pikem kui üks õppeaasta, saab õppeaja pikendamist taotleda ühe õppeaasta kaupa. Osakoormusega õppekava alusel õppiva üliõpilase õpinguid pikendatakse õppekulude hüvitamise lepingus planeeritud õppeajal ilma üliõpilase taotluseta. Nominaalse õppeaja lõppedes hinnatakse üliõpilase õppekava täitmist eeskirja peatükis III.2 ettenähtud korras.

137. Õpingute pikendamise taotlus tuleb esitada enne õppe lõpukuupäeva möödumist.

138. Õpingute pikendamine vormistatakse üliõpilase avalduse alusel õppeprodekaani korraldusega.

139. Kui pikendusajal õppiv üliõpilane siirdub akadeemilisele puhkusele punktides 128–130 nimetatud põhjustel, siis tema pikendusaeg katkestatakse ning seda jätkatakse pärast akadeemilise puhkuse lõppemist.