Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.5.5.1. Atesteerimiskomisjoni otsused alates 2022/2023. õppeaastast avatud doktoriõppe programmide alusel doktoriõppes õppijate kohta


79.
Atesteerimiskomisjon teeb ühe järgmistest otsustest ja põhjendab seda:

79.1. atesteerida doktoriõppes õppija positiivselt;

79.2. määrata töötulemuste parandamiseks kuni kolmekuuline täiendav tähtaeg, mida on doktorandil õigus saada ühel korral õpingute jooksul ning mis ei pikenda nominaalset õppeaega. Doktorant on kohustatud teatama täiendava tähtajaga nõustumisest seitsme päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest;

79.3. atesteerida doktoriõppes õppija negatiivselt;

79.4. jätta doktoriõppes õppija atesteerimata, kui ta ei ole esitanud atesteerimiskomisjonile punktis 70 nimetatud tähtpäevaks punktis 71 loetletud dokumente või puudub atesteerimiskoosolekult komisjoni loata.