Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II. Eksternina õppimine


II. Eksternina õppimine

8. Eksterni staatust võib taotleda isik, kes on täitnud vastava õppekava alusel õppima asumiseks vajaliku eelneva haridustaseme nõuded ja vastuvõtueeskirjas sisseastumiseks määratud eeltingimused.

9. Eksterni staatus antakse kuni üheks õppeaastaks õppeprodekaani korraldusega. Eksterni staatuse saamiseks esitab isik õppeprodekaanile avalduse, milles on esitatud läbitavate õppeainete loetelu. Õppeprodekaani korraldus ja avaldus annavad aluse tema registreerimiseks õppeainetesse eeskirja peatüki II.3 kohaselt. Eksterni ja ülikooli suhted määratakse kindlaks ülikooli ja eksterni vahelise lepinguga.

10. Õppeprodekaan võib jätta avalduse rahuldamata, kui

10.1. avalduse esitaja ei vasta õppeaines või õppekavas kehtestatud tingimustele või õppekava vastuvõtutingimustele;

10.2. õppetöös osalejate piirarv on täis;

10.3. õppeaine õpetamine on alanud;

10.4. avalduse esitajal on ülikooli ees õppetasu võlgnevus;

10.5. avalduse esitaja on avalduse esitamisele eelnenud kahe aasta jooksul pannud toime akadeemilise petturluse või muul viisil vääritult käitunud;

10.6. avalduse esitajal on kehtiv karistus tahtlikult toime pandud kuriteo eest;

10.61. avalduse esitaja ei ole varem vastava õppekava alusel õppinud;

10.7. esineb muu mõjuv põhjus.

11. Kui avalduse esitaja on õppeaines eksternina neli korda (kursusesüsteemis kolm korda) saanud negatiivse tulemuse, siis ei ole tal õigust kahe aasta jooksul alates viimase negatiivse tulemuse saamisest selle õppeaine eksternina läbimist taotleda.

Kui eksterniks tulija on saanud õppeaines neli negatiivset hinnet, siis kahe aasta möödumisel ükskõik mitmendast negatiivsest hindest loeme soorituskordi taas nullist, mitte enam kumulatiivselt.

Näide: ekstern on saanud õppeaines X kaks negatiivset hinnet aastal 2017. Seejärel on uuesti kaks negatiivset hinnet saadud aastal 2020. Aastal 2021 on tal õppeaines on seega kaks negatiivset hinnet, mitte neli, sest 2017. a saadud hinnete järel oli juba vähemalt kaheaastane paus. Selles õppeaines on võimalik 2021. aastal veel kaks korda hindamist sooritada enne uut kaheaastast pausi.

12. Eksternile kohaldatakse õppetöö korraldamise, õpiväljundite hindamise, õpingute lõpetamise, akadeemilise petturluse ja vääritu käitumise ning otsuste vaidlustamisega seonduvaid üliõpilase õigusi ja kohustusi eeskirja punktide 7˗86, 107˗113 ja 140˗160 kohaselt.

13. Ülikool katkestab eksterni õpingud õppeprodekaani korraldusega, kui ekstern

13.1. on esitanud selleks avalduse;

13.2. ei ole täitnud ülikooli õppekorralduse või sisekorra nõudeid;

13.3. immatrikuleeritakse sama õppekava vabanenud õppekohale.