Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

IV. Hindamise üldpõhimõtted


IV. Hindamise üldpõhimõtted

15. Hinnatakse taotluses kirjeldatud õpiväljundite vastavust selle õppeaine, mooduli või õppekava õpiväljunditele, mille arvestamist taotletakse. Taotluses kirjeldatud õpiväljundite vastavuse hindamisel lähtutakse selle õppeaine või mooduli õpiväljundite hindamise kriteeriumidest, mille arvestamist taotletakse.

16. Väheoluline erinevus varasemate õpingute mahus ja õpitu komponentides või õpiväljundite hindamise vormis ei ole alus jätta õppeaine(d) või moodul(id) arvestamata.

17. Hinnatakse õpingute ja töökogemuse eneseanalüüsi kaudu saavutatud oskusi ja teadmisi, sõltumata tulemuse saavutamise viisist.

18. Tasemeõppes, muu organiseeritud õppetegevuse ja erialase töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse ja vaba aja raames õppimise teel saavutatud oskuste ja teadmiste omandamist hinnatakse terviklikult. Sõltuvalt õpiväljunditest võidakse hindamisel arvesse võtta õppimise ja/või töötamise aega.

19. Kui varasemate õpingute käigus ei ole õpiväljundite saavutamist hinnatud, siis varasemate õpingute arvestamise korral rakendatakse eristamata hindamist (skaalal „arvestatud“ või „mittearvestatud“).

20. Kui varasemate õpingute käigus on õpiväljundite saavutamist hinnatud hindamissüsteemis, mis kehtib VÕTA otsuse tegemise hetkel Eestis, siis varasemate õpingute arvestamise korral ei muudeta õpiväljundite hindamise tulemust ega nõuta üliõpilaselt uue eksami või arvestuse sooritamist. Kui õpiväljundite saavutamist on hinnatud mõnes muus hindamissüsteemis, siis kasutatakse hinnete ülekandmisel eristamata hindamist.

21. Hindamine tugineb piisavale tõendusmaterjalile. Tõendusmaterjaliks on eelkõige

21.1. varasemate õpingute puhul õppeaine või mooduli läbimist tõendav dokument ja õppeaine versioon või koolitusprogramm, milles on kirjeldatud õpiväljundid ja nende hindamise vorm;

21.2. töökogemuse puhul tööülesannete kirjeldus (ametikirjeldus) ja töökogemusega omandatud oskuste ja teadmiste kirjeldus ning taotleja hinnang enda tööle (eneseanalüüs).

22. Sõltuvalt õpiväljunditest võib komisjon nõuda lisatõendusmaterjali (nt õpimapp, Europassi dokumendid, tööandja soovituskiri või iseloomustus) esitamist või kasutada ka teisi hindamismeetodeid (töö jälgimine või matkimine, vestlus jms). Lisanõuete
täitmiseks määrab komisjon tähtaja kokkuleppel taotlejaga. Komisjonil on õigus taotluse läbivaatamisel küsida hinnangut vastava valdkonna ekspertidelt.

23. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise aluseks peab olema originaalsooritus, mistõttu ei saa selle aluseks olla varem VÕTA korras arvestatud õppekava osa.