Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

III.8.1. Ühisjuhendamise lepingu sõlmimine


158.
Doktorandi ühisjuhendamise leping sõlmitakse ülikooli doktorandi, ülikooli ja väliskõrgkooli vahel. Ühisjuhendamise leping võimaldab doktoritööd kaitsta lepingus kokku lepitud tingimustel ülikooli ja väliskõrgkooli ühisnõukogu ees ning anda ühisnõukogu otsuse alusel doktorikraadi taotlejale ülikooli ja väliskõrgkooli lõpudokumendid ja akadeemilised kraadid.

Ühisjuhendamise lepingu eesmärgiks on koostöö doktorandi juhendamisel ning doktoritööga seotud uurimistöö läbiviimisel kahes ülikoolis. Tulemuseks on üks doktoritöö, mille kaitsmine toimub kahe ülikooli poolt moodustatud ühise komisjoni ees. Eduka kaitsmise puhul annavad mõlemad ülikoolid välja diplomi, millel on viide ka teise ülikooli poolt antud kraadi kohta.

Lepingu sõlmimise eeltingimused:

  • Juhendatav on lepingu sõlmimise ehk allkirjastamise hetkel mõlemas ülikoolis doktoriõppe üliõpilane;
  • Eksterniga lepingut ei sõlmita, kuid üliõpilasega sõlmitud lepingu alusel võib kaitsmine toimuda eksternina.

Kui juhendatav on partnerülikooli vastu võetud ja ta kandideerib Tartu Ülikoolis tegevustoetuse välisele doktoriõppekohale, pole vajalik tavapärast vastuvõtukonkurssi läbi viia. Sellisel juhul piisab vastuvõtuks vajalike dokumentide esitamisest, mille vastavust Tartu Ülikooli tingimustele kontrollib õppeosakond. Tegevustoetusega õppekoha puhul tuleb läbida tavapärane vastuvõtukonkurss. 

159. Ühisjuhendamise lepingu allkirjastavad doktorant, mõlema kõrgkooli esindajad ja doktorandi juhendajad. Enne allkirjastamist saadab juhendaja ühisjuhendamise lepingu elektroonselt ülikooli doktorikraadi andvale nõukogule, kes esitab selle eeskirjas kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks õppeosakonnale.

160. Kui ühisjuhendamise lepingus kokku lepitud doktoritöö kaitsmise tingimused ja kord ei vasta eeskirjas kehtestatud doktoritööde kaitsmise tingimustele, otsustab erisuste lubamise senat ja seejärel lepingu heakskiitmise ülikooli doktorikraadi andev nõukogu.

161. Kui ühisjuhendamise lepingus kokku lepitud doktoritöö kaitsmise tingimused ja kord vastavad eeskirjas kehtestatud doktoritööde kaitsmise tingimustele, otsustab lepingu heakskiitmise ülikooli doktorikraadi andev nõukogu.

Lepingu sõlmimise protsess

Lepingu sõlmimise algatab juhendaja. Juhendaja teavitab instituuti ühisjuhendamise lepingu sõlmimise soovist ning vajadusel lepib kokku doktoriõppe õppekoha taotlemise juhul, kui juhendatav tuleb teisest ülikoolist.

Juhendaja pöördub õppeosakonda doktoriõppe peaspetsialisti poole, et valmistada ette ühisjuhendamise leping.  Juhendaja edastab lepingu jaoks vajaliku info: partnerülikooli nimi, kontakt partnerülikoolist, millises ülikoolis on planeeritud kaitsmine. Ülejäänud küsimused täpsustatakse lepingu koostamise käigus koos partnerülikooliga.

Doktoriõppe peaspetsialist kooskõlastab partnerülikooli esindajaga lepingukavandi sisu ja saadab lõpliku versiooni juhendajale, kes esitab lepingu kraadi andvale nõukogule. Lepingu kinnitab kas kraadi andev nõukogu (kui leping vastab doktoriõppe eeskirjale) või senat ja seejärel kraadi andev nõukogu (kui leping ei vasta doktoriõppe eeskirjale).

Üldjuhul sõlmitakse ühisjuhendamise leping doktorandi esimesel või teisel õppeaastal. Paljudel välisülikoolidel on reguleeritud ühisjuhendamise lepingute sõlmimise tähtajad.