Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.5.2. Atesteerimiskomisjon


66.
Teadusprodekaan kinnitab atesteerimiskomisjoni koosseisu vähemalt kaheksa tööpäeva enne atesteerimist.

67. Atesteerimiskomisjon on vähemalt kolmeliikmeline ja selle liikmetel on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Kui õppekava või doktoriõppe programmi eriala haldab instituut, on vähemalt üks komisjoni liige väljastpoolt instituuti.

68. Atesteerimiskomisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb vähemalt kolm selle hääleõiguslikku liiget. Atesteerimiskomisjoni liige on kohustatud hääletamisel osalema, välja arvatud punktis 69 nimetatud juhul. Komisjoni liige ei või hääletamisel jääda erapooletuks. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole hääleõiguslikest komisjoni liikmetest.

69. Kui atesteerimiskomisjoni liige on mõne atesteeritava juhendaja või seotud isik korruptsioonivastase seaduse tähenduses, taandab ta end selle atesteeritava puhul atesteerimisotsuse langetamisest ja otsustamisel osalejate arv väheneb ühe võrra.