Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

IV.5. Lõputöö kaitsmine


IV.5. Lõputöö kaitsmine

72. Lõputöö kaitsmisele lubamise eeldus on õppekava kõigi ülejäänud õppeainete läbimine.

73. Kui õppekava läbimise tingimus on lõputöö kaitsmine, valib üliõpilane juhendaja(d) ning kooskõlastatult juhendaja(te)ga töö teema. Lõputöö juhendaja(d) määratakse õppekava haldava instituudi juhi või õppekava haldava valdkonna õppeprodekaani korraldusega hiljemalt kuus kuud enne töö eeldatavat kaitsmist. Juhendajaks võib olla isik, kellel on magistrikraad või sellele vastav haridustase või kes on oma ala silmapaistev praktik. Kui üliõpilase juhendaja ei ole töölepingu alusel ülikooliga seotud, tuleb lisaks määrata magistrikraadi või sellele vastava haridustasemega vastutav juhendaja ülikooli töötajate seast.

74. Lõputöö nõuded, kaitsmiskomisjoni koosseisu moodustamise korra ja kaitsmise korra kehtestab valdkonna nõukogu. Õppekava haldava instituudi juht või õppekava haldava valdkonna õppeprodekaan kinnitab lõputööde kaitsmise komisjoni(de) koosseisu ja hiljemalt semestri alguseks kaitsmise kuupäevad. Kui õppekava täitjale antakse kutse, tuleb lõputöö kaitsmise komisjoni koosseis kooskõlastada kutsekomisjoniga.

75. Üliõpilane esitab lõputöö kaitsmiskomisjonile valdkonna nõukogu või valdkonna nõukogu otsusel õppekava haldava instituudi või kolledži nõukogu kehtestatud tähtpäevaks, kuid hiljemalt nädal enne kaitsmiskuupäeva nõuetekohaselt vormistatuna elektroonselt (valdkonna nõukogu otsusel ka paberil). Koos lõputööga esitab üliõpilane komisjonile muid lõputööga seotud materjale, mis iseloomustavad lõputöö teaduslikku ja praktilist väärtust.

76. Lõputöö vastutav juhendaja esitab komisjonile nõusoleku lõputöö kaitsmisele lubamise kohta. Kui juhendaja(d) on nõus lõputöö kaitsmisele lubamisega, määratakse lõputööle retsensent, arvestades valdkonna nõukogu kehtestatud korras sätestatut. Retsensent esitab hiljemalt üks tööpäev enne kaitsmist komisjonile ja lõputöö kaitsjale kirjaliku retsensiooni.

77. Autor esitab kirjaliku lõputöö elektroonse versiooni kaitsmisele PDF-vormingus failina. Lõputöö osana esitab autor lihtlitsentsi, millega annab ülikoolile loa

77.1. lõputöö reprodutseerimiseks säilitamise eesmärgil;

77.2. lõputöö elektroonseks avaldamiseks ülikooli veebikeskkonna kaudu Creative Commonsi litsentsiga CC BY NC ND 4.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab tuletatud teose loomise ja teose kasutamise ärilisel eesmärgil. Kui lõputöö avaldamisele on õppeprodekaani korraldusega kehtestatud tähtajaline piirang, lubab autor ülikoolil lõputöö avaldada pärast piirangu lõppemist.

78. Lõputööd hinnatakse avalikul kaitsmisel. Valdkonna nõukogu võib otsustada, et avalikule kaitsmisele lubatud lõputööd avaldatakse enne kaitsmist ülikooli veebilehel. Töös sisalduvate isikuandmete või riigi-, äri- või tehnoloogilise lahenduse saladuse kaitseks võib õppeprodekaan kuulutada kaitsmise kinniseks. Kaitsmisel osalevad üliõpilane, tema juhendaja(d) ja retsensent, välja arvatud juhul, kui juhendaja või retsensent ei saa mõjuval põhjusel kaitsmisel osaleda. Kaitsmisel võib osaleda ka reaalajas toimuva kahesuunalist pilti ja heli võimaldava side abil. Avaliku kaitsmise pildistamine või salvestamine on lubatud osalejate nõusolekul.

79. Lõputöö kaitsmise tulemusi hindab komisjon. Komisjon on hindamisel otsustusvõimeline, kui osaleb üle poole komisjoni koosseisust. Lõputööde kaitsmise tulemused kinnitab kaitsmiskomisjoni esimees ja need tehakse teatavaks vahetult pärast kaitsmisprotokolli vormistamist, kuid mitte hiljem kui ühe tööpäeva jooksul pärast kaitsmist.

80. Positiivsele hindele kaitstud lõputööd ning lõputööde osaks olevad multimeediafailid avaldatakse elektroonselt ning ülikool tagab nende säilivuse ja kättesaadavuse. Autor vastutab selle eest, et lõputöö avaldamisega ei rikutaks teiste isikute intellektuaalse omandi õigusi, isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid ega muid õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

81. Lõputöö avaldamiseks salvestatakse see ülikooli raamatukogu digitaalarhiivi ning tehakse kolme kuu jooksul pärast kaitsmist üldsusele elektroonselt kättesaadavaks. Kui lõputöö elektroonne avaldamine ei ole teistele isikutele kuuluvate autori varaliste õiguste, isikuandmete kaitse seaduse, riigi- või ärisaladuse või muu salastatud teabe tõttu võimalik, esitab autor õppeprodekaanile enne lõputöö kaitsmisele esitamist põhjendatud taotluse lõputöö avaldamisele piirangute kehtestamiseks. Õppeprodekaan kehtestab korraldusega piirangud kuni viieks aastaks. Kui lõputöö avaldamisele on seatud tähtajaline piirang, avaldatakse lõputöö digitaalarhiivis pärast piirangu lõppemist.

82. Lõputöö kaitsmisel negatiivsele hindele on võimalik üks korduskaitsmine valdkonna nõukogu kehtestatud korras. Lõputöö korduskaitsmiseks nõuab komisjon üliõpilaselt olemasoleva töö täiendamist või uuel teemal töö kirjutamist. Sama lõputöö korduskaitsmise õigust ei ole juhul, kui lõputöö on hinnatud negatiivse hindega akadeemilise petturluse tõttu. Lõputöö kaitsmisele mitteilmumisele kohalduvad hindamisele mitteilmumise sätted.